GRI-Index

Specifika standardupplysningar
VÄSENTLIGT OMRÅDE DMA/INDIKATOR AVSNITT
Ekonomi
G4-DMA Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet
G4-EC1 Finansiell information
G4-EC4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn
Indirekt ekonomisk påverkan
G4-DMA Svedab och hållbar regionutveckling
G4-EC7 Investeringar i svenska landanslutningar
G4-EC8 Väsentligt bidrag till samhällsnyttan
Energi
G4-DMA Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling
G4-EN3 Energiförbrukning
Efterlevnad lagar, förordningar och föreskrifter
G4-DMA Miljölagstiftning – en del av Svedabs vardag
G4-EN29 Böter och andra sanktioner för brott etc
System för hantering av synpunkter och anmälningar G4-DMA Svedab vill bredda dialogen
Utvärdering av leverantörer
G4-DMA Utvärdering av leverantörerna för en hållbar utveckling
G4-EN32, G4-LA14,G4-HR10 Utvärdering av nya leverantörerna på grunder som miljö, arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter
Anti-korruption
G4-DMA Goda verksamhetsgrunder är centrala framgångsfaktorer för långsiktigt värdeskapande
G4-SO4 Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder
Kundernas säkerhet och hälsa
G4-DMA En trafiksäker förbindelse är en högst prioriterad fråga
G4-PR1 Säkerhetsarbete är en ständig process
Avvikelse: Hela verksamheten har bedömts ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Att förhindra olyckor och tillbud på de svenska landanslutningarna är en prioriterad fråga.