Ansvarsfullt företagande

Social hållbarhet

Svedab och hållbara relationer

Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga byggstenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God affärsetik berör både Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

Inga upphandlingar av nya leverantörer har skett under året.

Goda verksamhetsmetoder är centrala framgångsfaktorer för långsiktigt värdeskapande

För Svedab innebär anti-korruption att vi ska värna om konkurrens på lika villkor och ta avstånd från exempelvis kartellbildningar liksom otillbörliga ersättningsformer. Ingen i bolaget får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning, på bolagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Våra anställda uppmanas också att undvika situationer som innefattar någon form av intressekonflikt.

Utbildning ett viktigt led för att minska riskerna

Svedabs medarbetare ska ha god kännedom om de lagar och regler som ska efterlevas samt kunna förstå och identifiera risker.

En annan viktig del av arbetet med anti-korruption är att verka för att leverantörer och samarbetspartners tar sitt ansvar och aktivt arbetar med frågan. I Svedabs verktyg för riskklassificering av leverantörer ingår även att bedöma risker för korruption.

Resultatindikator G4-SO 04

Viktigt initiativ som rör anti-korruption

Styrelsen har som ett led i kommunikationen med och utbildning av bolagets medarbetare beslutat att Svedab ska tillämpa ”Näringslivskoden”; Institutet mot mutor: ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Koden bedöms ge den vägledning i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner får användas och hjälper oss att göra rätt bedömning av vad som är en tillåten respektive otillåten förmån. Koden ger också vägledning om hur en anställd ska bete sig i tveksamma situationer. Ytterligare information finns på http://www.institutetmotmutor.se

Resultatindikator G4-SO 5

Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder

Svedab har inte haft några incidenter som kan kopplas till korruption under året.

En trafiksäker förbindelse är en högst prioriterad fråga

Olyckor i samband med privat resande, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall liksom orsaka allvarliga skador på Svedabs anläggning. Trafiksäkerhet är därför självklart en viktig och prioriterad fråga. Målsättningen för det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs idag, är den nollvision som fastslagits i ett riksdagsbeslut. Anläggningen ska också vara en säker arbetsplats för alla som utför någon form av arbete på och/eller vid anläggningen.

Så säkra är Svedabs landanslutningar

Ett säkerhetsarbete kan aldrig anses som klart utan är ständigt pågående. Grundläggande för att nå vår målsättning är att samtliga säkerhetsföreskrifter iakttas och aldrig åsidosätts. Säkerhetsarbetet handlar också om en ständig process med att utbilda och repetera, inte minst för att minimera riskerna med den mänskliga faktorn. Ytterligare en viktig bit i säkerhetsarbetet är utformningen av själva infrastrukturen. Yttre Ringvägen är en modern, bred och fyrfilig motorväg utformad med flacka slänter för att minska skaderisken vid en avåkning. Öresundsbanan är en dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre Ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan järnväg och motorväg ska minimera risken för krock mellan tåg och vägtrafik. Kontinentalbanan genom Malmö är också en dubbelspårig järnväg och fick vid senaste ombyggnaden ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning.

Svedab följer händelseutvecklingen

I första hand är det Trafikverket genom driftsavtalen som är skyldigt att upprätthålla system för olycksrapportering och genomföra de analyser som ska leda till att säkerheten förbättras. Svedab följer Trafikverkets rapportering.

Antalet incidenter där vilt tar sig in på Yttre Ringvägen och betalstationen har ökat. Några incidenter av allvarligt slag har ännu inte inträffat. En projektgrupp tillsattes 2016 för att se huruvida viltstängsel kunde vara ett alternativ för att minska viltets korsande av vägen. Från Öresundsbrokonsortiets sida har man konstaterat att detta för närvarande inte är aktuellt.

Resultatindikator G4-PR 1

Säkerhetsarbetet är en ständig process

Säkerhet ur ett barnperspektiv

Ingen människa ska omkomma eller allvarligt skadas på våra anläggningar. Barn är en särskilt sårbar grupp. Barn agerar impulsivt, kan inte alltid bedöma konsekvenserna av sitt handlande varför säkerhetslösningar för vuxna kan vara overksamma för barn. Barnsäkerhetsperspektivet är därför viktigt i Svedabs arbete med hög säkerhet för alla.

Risken är stor att komma till skada om man befinner sig på Svedabs anläggningar och inte är biltrafikant eller tågtrafikant, oavsett om man vistas där olovligen eller med tillstånd. Skillnaden är att de med tillstånd kan omgärdas av skyddsåtgärder av olika slag.

Under 2017 påbörjades ett arbete med att belysa barns säkerhet och tillgänglighet till Svedabs anläggningar. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention och därvid:

  • skapa bästa möjliga förutsättningar för barns rörelsefrihet och säkerhet;
  • skapa en användbar miljö för barn;
  • undanröja hinder för barn att använda transportsystemet;
  • tillse att tillgängligheten till viktiga målpunkter för barn beaktas tidigt i den fysiska planeringen samt vid projektering, byggande, drift och underhåll;
  • stimulera andra aktörer att ta hänsyn till barns behov av tillgänglighet, säkerhet och god miljö; och
  • samråda med barn eller de som företräder barn.

Då Trafikverket innehar rollen som infrastrukturförvaltare av Svedabs järnvägsanläggningar har kontakt etablerats med Trafikverkets nationellt ansvarige för barnperspektivfrågor. Under 2018 fortsätter arbetet med analyser och förslag till hur säkerheten för barn kan förbättras.

Förebygga felkörningar

Öresundsbrokonsortiet har uppmärksammat att det regelbundet inträffar allvarliga incidenter vid betalstation när bilister som har kört fel väljer att backa tillbaka på motorvägen eller vänder för att köra tillbaka i motsatt körriktning. Svedab har med anledningen av problemet inlett ett arbete med att se över vad som kan göras för att förebygga felkörningarna.

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg
Olyckor på Svedabs anläggning - Väg

Svedab vill bredda dialogen

Svedabs ansvar för drift och underhåll av de svenska landanslutningarna innebär en skyldighet att bevaka att funktion och säkerhet upprätthålls. Även om broförbindelsen upplevs fungera tillfredställande, är Svedabs ambition att utveckla förbindelsen ytterligare. Det gör vi bäst genom att ta reda på våra intressenters uppfattning, synpunkter och förväntningar på vår verksamhet. Allt i syfte att bidra till en ännu bättre miljö, högre säkerhet och trivsel för de som färdas på eller på annat sätt berörs av broförbindelsen.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss

Via Svedabs webbplats http://svedab.se/kontakt/#synpunkter finns möjlighet att vända sig till oss med synpunkter som rör Svedab respektive drift och skötsel av anläggningen. Det är främst en plats för frågor som rör den allmänna säkerheten på och vid anläggningen. För akuta frågor hänvisas till Trafikverket som på Svedabs uppdrag självständigt ansvarar för den praktiska driften och underhållet. Frågor som rör buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanteras av Svedab eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar också för faciliteter vid rastplats Skånegården och för grönytor som bullervallar, slänter och planteringar längs med motorvägen mellan E6 och brofästet vid Lernacken.

Svedab uppmanar alla med frågor och synpunkter att ta kontakt via webbplatsen.