Risker i Svedabs verksamhet

Väsentliga risker för Svedab definieras som händelser eller förhållanden med påverkan på bolagets förmåga att nå de övergripande målsättningarna för verksamheten. De negativa konsekvenser som kan uppstå genom Svedabs verksamhet eller av de aktiviteter som däri bedrivs är relaterade till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Oönskade händelser som bolaget orsakar inom den egna verksamheten eller orsakade av omständigheter som står utanför bolagets kontroll kan leda till en rad negativa konsekvenser; till exempel en minskad förmåga att upprätthålla en hög tillgänglighet på Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna, liksom att återbetalning av lån inte kan ske i enlighet med ägarens målsättning.

Hanteringen av riskerna är en integrerad del av Svedabs styrning. Svedab arbetar kontinuerligt med att identifiera, analysera och bedöma risker och osäkerhetsfaktorer förknippade med verksamheten för att minimera eller eliminera riskerna.

Kopplingen mellan Svedabs riskhanteringen och våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor kan beskrivas på följande sätt:

Risker relaterade till ekonomisk hållbarhet

Återbetalning av lån

Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga är en kritisk framgångsfaktor för Svedab. Ett scenario med till exempel stigande realränta i kombination med en längre period av låg tillväxttakt i ekonomin, skulle väsentligt minska förmågan till återbetalning.

Att säkerställa ett väl fungerande system för finansiell riskhantering i såväl Svedab som i Öresundsbrokonsortiet är nödvändigt. I det ingår en kontinuerlig uppföljning och kontroll av den finansiella utvecklingen i relation till Svedabs ekonomiska mål, vilket är en väsentlig del av styrelsens arbete. I avsnittet Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet finns under Finansiering ytterligare information om Svedabs hantering och styrning av finansiella risker.

Skatter och avgifter

Inom ramen för Svedabs mål att bedriva ett hållbart företagande och ett korrekt agerande inom skatteområdet, har Svedab under 2017 antagit en skattepolicy. Syftet är att minimera risken för en felaktig hantering av skattemässiga transaktioner. Policyn slår bland annat fast att Svedab ska efterleva svensk skattelagstiftningen i enlighet med lagtextens utformning och dess bakomliggande syfte samt betala den skatt som åläggs bolaget. Samtliga medarbetare ska ta del av policyn och verka för att riktlinjerna efterlevs.

Ekonomiska effekter av skador

I det fall en olycka, sabotage eller urspårning skulle ske på eller i anslutning till Svedabs anläggning finns risk för ekonomiska förluster av varierande slag. En central del i riskhanteringen är att säkerställa ett fullgott försäkringsskydd som innefattar Svedabs hela verksamhet. Årligen görs en genomlysning av gällande försäkringsskydd. Se även avsnitten Miljöpåverkan av tredje part och Hög tillgänglighet nedan.

Risker relaterade till miljömässig hållbarhet

Buller från trafiken

Hantering av buller handlar främst om att begränsa bullret från tågtrafiken på Kontinentalbanan genom Malmö så att det inte riskerar att överskrida tillåtna ljudnivåer i närliggande bostäder, undervisnings- och vårdlokaler, samt vid uteplatser i anslutning till bostäder.

Svedab har från det att tågtrafiken startade 2000 till sommaren 2016 arbetat utifrån provisoriska villkor för gränsnivåerna för buller. Inga gränsvärden för buller har heller överskridits under denna period. 2016 fastställde mark- och miljööverdomstolen slutliga villkor för bullernivåer vilka innebär en skärpning jämfört med tidigare villkor.

Kontrollprogram avseende buller från vägtrafiken har avslutats, vilket betyder att Svedab inte längre behöver mäta och följa upp bullernivåerna.

Grundvatten

Svedab har miljödomar avseende grundvattenavsänkningar vid fem brolägen. Svedabs samlade bedömning är att risken för överskridanden är liten. Ytterligare information om hantering och styrning av miljöriskerna kring grundvattnet finns under Miljölagstiftning – en del av Svedabs vardag.

Miljöpåverkan av tredje part

Risken för allvarliga miljömässiga konsekvenser bedöms som störst vid händelse av en tågurspårning. Ytterst ansvarig för säkerheten på Kontinentalbanan genom Malmö och Öresundsbanan är Trafikverket, vilket tydliggörs i infrastrukturförvaltartillståndet som verket innehar, se även faktaruta Infrastrukturförvaltare.

Risken för allvarliga miljömässiga konsekvenser vid en olycka på motorvägen, bedöms som mindre omfattande. Om en lastbil kör av motorvägen med exempelvis dieselläckage som följd, leds bränslet via diken till dagvattensystemet och fångas upp i något av fördröjningsmagasinen. För att förhindra utsläpp till Öresund utförs sedan saneringsarbetet i magasinen. Marken vid själva olyckplatsen kan relativt enkelt saneras då tillgängligheten är stor. Dagvattensystemet kan även fånga upp kemikalier i laster från både lastbilar och tåg om ett utsläpp skulle uppstå.

Risker relaterade till social hållbarhet

Anställda

Svedabs organisation är med sina tre (3) anställda ytterst slimmad, vilket även gör den sårbar. Risken för avbrott vid till exempel sjukdom hanteras genom försäkringslösningar, en avancerad teknisk plattform för dokumenthantering med hög tillgänglighet samt höga dokumentationskrav på bolagets vitala processer. Säkerhetskraven runt förvaringen av information på servrar och backup-rutiner är därtill mycket höga.

I Svedabs personalpolicy fastställs att de anställda ska erbjudas goda arbetsvillkor och några risker kring personalens arbetsförhållanden föreligger förnärvarande inte. På grund av organisationens storlek har Svedab ingen formaliserad procedur för mätningar av hur nöjda medarbetarna är, dylika frågor hanteras löpande inom organisationen. Vd:s arbete utvärderas inom ramen för styrelsearbetet.

Övriga relationer

Svedab tar avstånd från alla former av korruption och värnar om konkurrens på lika villkor. Riskerna för korruption kan inte elimineras men väl förebyggas genom tydliga riktlinjer och utbildning, vilket är den strategi som Svedab har valt.

Svedab förespråkar en öppen atmosfär där alla respekterar varandra och mångfald uppmuntras. Vi ska bry oss om våra intressenter, lyssna på krav och önskemål samt vara tillmötesgående där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Svedab tar avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller farliga, och bolaget stödjer Barnets rättigheter och affärsprinciper (CRBP).

Den samlade risken för brott mot mänskliga rättigheter inom organisationen och hos Svedabs samarbetspartners bedöms som liten och är idag ingen fråga som Svedab ser behov av att arbeta aktivt med.

Mer information om Svedabs interna och externa arbete med frågor som korruption och mänskliga rättigheter finns under Svedab och hållbara relationer.

Hög tillgänglighet

Tillsammans med vår danska motsvarighet, A/S Øresund, delar vi den gemensamma uppgiften att säkerställa en säker och effektiv fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Höga säkerhetskrav på och runt landanslutningarna är grundläggande och syftar till att minska risken för allvarliga personskador liksom materiella skador vid avåkningar på motorvägen och vid urspårning av tåg. Händelser som inte bara kan leda till att resenärer förolyckas utan även till omfattande avstängningar med kritiska konsekvenser för människor, näringsliv och samhället. Under Så säkra är Svedabs landanslutning finns mer information om säkerheten på och kring landanslutningarna.

Järnvägen omfattas av ett särskilt regelverk. Att det är Trafikverket som innehar tillståndet som infrastrukturförvaltare av Svedabs järnväg, betyder att Svedab inte har någon aktiv del i det dagliga arbetet, se även faktaruta Infrastrukturförvaltare. Svedabs strategi går ut på att vara proaktiva genom att bevaka utvecklingen av frågor som rör säkerhet, informera Trafikverket vid incidenter och aktivt delta i utvecklingen av en förbättrad säkerhet.

Landanslutningarna är även en arbetsplats. Arbetsmiljöansvaret vilar i det här sammanhanget på entreprenörerna.

Infrastrukturförvaltare

Trafikverkets ansvar är kopplat till den faktiska förvaltningen och driften av anläggningen och har att följa Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ). En infrastrukturförvaltare är underkastad en särskild tillståndsplikt (säkerhetstillstånd). Trafikverket har såväl enligt lag som enligt avtalet mellan Svedab och Trafikverket ansvaret för offentliga krav på järnvägen. Svedab har dock reserverat sig för ett visst inflytande genom att re- och nyinvesteringar ska, först efter samråd med Svedab, utföras av Trafikverket.