Hållbarhetsredovisningen omfattar Svedab och den svenska verksamheten om inget annat anges. Den upprättas med avsikten att på ett övergripande och konsekvent sätt spegla vår ambition att skapa en långsiktig och lönsam verksamhet. Rapporten är indelad i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering. Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat anges.

Svedabs hållbarhetsredovisning publiceras årligen och omfattar kalenderåret. Senaste hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2017 och redovisar hållbarhetsarbetet för 2016 enligt GRI G4 nivå ”Core”.

För mer information om Svedabs hållbarhetsarbete:

Miljö

Fredrik Liljeqvist, driftchef
Telefon +46 40 660 98 83
fredrik.liljeqvist@svedab.se

Ekonomi och sociala frågor

Erna Ahlfors, ekonomichef
Telefon +46 40 660 98 82
erna.ahlfors@svedab.se

Svedabs hållbarhetsredovisning för 2017 har upprättats enligt GRI G4 nivå ”Core” och fastställdes av styrelsen den 22 mars 2018.

Bo Lundgren
Ordförande

Jan Olson

Kerstin Hessius

Lars Erik Fredriksson

Malin Sundvall

Ulf Lundin
VD