VD har ordet

En förbindelse som bygger på hållbara och affärsmässiga principer

I över 15 år har Öresundsbron haft en central roll i Öresundsregionen för arbetskraft, fritidsresande och för smidiga transporter av gods. Svedabs ansvar som delägare i Öresundbrokonsortiet är att tillsammans med bolagets danska motsvarighet A/S Øresund upprätthålla en säker förbindelse med hög tillgänglighet. I Svedabs uppdrag ryms också ett ansvar för att säkra en affärsmässig utveckling och ett långsiktigt och positivt kassaflöde. Mot den bakgrunden kan jag konstatera att under 2016 nådde trafikflödet över bron sin allra högsta nivå någonsin. I snitt trafikerades bron av 20 300 vägfordon per dag och totalt under året passerade cirka 7 424 000 vägfordon över bron. Den ökade vägtrafiken gjorde att vägintäkterna ökade, vilket bidrog till ett starkt resultat i Öresundsbrokonsortiet. För Svedabs del uppgick resultatandelen till 735 miljoner kronor.

Svedabs möjlighet att aktivt driva utvecklingen

Svedabs ambition är att verka för att bolagets anläggning används på ett sätt som gynnar regionen. Svedab har därför tillsammans med Trafikverket och i samverkan med Malmö stad ansökt om att få tillstånd för att återuppta persontågstrafiken på Kontinentalbanan med möjlig start under 2018. En sådan möjlighet skulle innebära att en del av tågtrafiken leds genom de östra delarna av Malmö där en etablering av nya stationer skulle möjliggöra ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken och därmed bidra till en större rörlighet för de boende. Därtill kan initiativet bidra till att öppna upp för exploatering av mark i närhet av stationslägena, till exempel för bostäder.

En säker anläggning ur fler perspektiv

I Svedabs övergripande ansvar för Öresundsbron ingår att se till att den ska vara öppen och farbar för väg- och järnvägstrafik dygnet runt, året runt. Det är endast av säkerhetsskäl som det kan bli aktuellt att stänga av bron, såsom stark vind, nedisning eller en trafikolycka.

I Svedabs uppdrag ryms även ansvaret för att utföra drift och underhåll av de svenska landanslutningarna på ett sätt som garanterar resenärerna en säker transport. Det handlar bland annat om ett förebyggande arbete med att se till att anläggningen är utformad på ett sätt som försvårar för människor att komma upp på vägbana eller spår och därmed riskera att skadas eller förolyckas. Under 2017 kommer därför de svenska landanslutningarna, den en mil långa motorvägen respektive två mil långa järnvägen, att utvärderas utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv.

En hållbar broförbindelse

Svedabs viktigaste hållbarhetsaspekter är en sammanvägning av de frågor som är av störst strategisk vikt för Svedab, respektive fångar de frågor som bolagets intressenter håller som viktigast. Resultatet av genomlysningen, som gjordes 2015 enligt GRI, utgör ett av de viktigaste verktygen för det fortsatta arbetet med att leverera en hållbar landanläggning.

I några fall gjorde intressenterna oss uppmärksamma på frågor som Svedab tidigare inte identifierat som mest väsentliga. Till exempel på de krav som kommer med rollen som dominerande aktör i regionen, där brons marknadsandel av den totala vägtrafiken över Öresund uppgår till 80 procent. Det har föranlett Svedab att i årets redovisning tydliggöra bolagets syn på konkurrenssituationen och hur bolaget på ett ansvarsfullt sätt agerar för att dynamiken i regionen inte ska hämmas.

Överlag har intressentdialogerna varit värdefulla för att utveckla Svedabs synsätt och de åtgärder som bör vidtas för att driva arbetet framåt. GRI-ramverket har även varit ett bra stöd i utvecklingen av styrningen av varje väsentlig aspekt.

Med utgångspunkt i Svedabs uppdrag och mot bakgrund av målen för verksamheten, gjordes under året en genomgång av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Den visar att Svedabs hållbarhetsmål på många sätt knyter an till ett antal av de globala målen och kombinationen gör att bolagets ambitioner inom varje område förtydligas.

Öresundsbron ska fortsatt vara en viktig motor för utvecklingen av Nordens största och mest tättbefolkade storstadsregion. Svedabs del i detta handlar om att tillhandahålla en hållbar och öppen broförbindelse som i kraft av ökad handel och en gemensam arbets- och bostadsmarknad främjar integrationen. En förbindelse som bidrar till att skapa en gemensam svensk-dansk Öresundsregion där människor bor, arbetar och samverkar.

Malmö, mars 2017

Ulf Lundin
VD Svedab

”Svedabs ambition är att verka för att bolagets anläggning används på ett sätt som gynnar Malmö som stad. Svedab har därför tillsammans med Trafikverket och i samverkan med Malmö stad ansökt om att få tillstånd för att återuppta persontågstrafiken på Kontinentalbanan med möjlig start under 2018.”

Svedab ur ett omvärldsperspektiv

”Vår verksamhet påverkas av förhållanden i omvärlden. Trafikflödet, som är avgörande för Svedabs intjäning, är direkt kopplat till utvecklingen av den ekonomiska tillväxten, behovet av arbetskraft och boendekostnaderna i regionen.”

Ulf Lundin, VD Svedab