Ansvarsfullt företagande

Miljömässig hållbarhet

Svedab och hållbar resursanvändning

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring broförbindelsen. Vi har säkerställt att all energi som vi förbrukar är förnybar och ser till ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier.

Så nyttjas Kontinentalbanan GENOM MALMÖ idag

Idag trafikeras Kontinentalbanan genom Malmö endast av godstrafik och trafiknivån är nere på i stort sett samma nivå som före Öresundsbrons öppnande. Persontrafiken flyttades till Citytunneln i samband med att den invigdes 2011.

Grundvatten

Årets kontrollmätningar visar att inga överskridanden har skett. Svedab uppfyllde således mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för grundvattenavsänkningar vid samtliga brolägen.

Buller

De fåtal stämningsprocesser som förekommit mot Svedab och Trafikverket har främst rört möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan genom Malmö under byggtiden, samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Viss ersättning har utbetalats. Buller från motorvägen har hittills inte varit föremål för någon anmälan.

Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling

Svedab har en ambition att sänka energiförbrukningen per liter vatten i pumpstationerna, utan att mark- och miljösomstolens villkor för grundvattensänkning äventyras. För att få en bättre överblick monterades separata elmätare för grundvattenpumparna 2015, med syftet att särskilja energiförbrukningen för dagvatten respektive grundvatten. Mätresultat har levererats kontinuerligt under 2016 och 2017. För fyra av de fem brolägena där grundvattnet pumpas var elförbrukningen, mätt per liter vatten, relativt konstant under hela mätperioden. Förbrukningen för det femte broläget både fluktuerade och totalt sett kraftigt minskade på ett sätt som, mot bakgrund av de övriga pumparnas mätresultat, inte kunde anses vara normalt. Vi har därefter kunnat slå fast att orsaken till minskningen berodde på en felkoppling i samband med nätägarens mätarbyte i slutet av 2016. Felet korrigerades först i början av 2018. Verklig elförbrukning för 2017 kommer aldrig att kunna fastställas. Underlaget i denna rapport baseras istället på summering av Svedabs samtliga elmätare.

Miljövänlig resursanvändning – också ett bidrag till en hållbarare utveckling

Svedab och Öresundsbrokonsortiet har träffat avtal om att under 2018 gemensamt uppföra solcellspaneler vid betalstationen på Lernacken. Svedabs totala energiförbrukning påverkas inte. Den energi som produceras används inom Öresundsbrokonsortiets anläggning. På längre sikt hoppas både Svedab och Öresundsbrokonsortiet på att solcellsenergin ska öka till en nivå motsvarande företagens egna förbrukning.

Resultatindikator G4-EN 3

Energiförbrukningen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och låg i allt väsentligt på samma nivå som medelvärdet för de fem senaste åren.

Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från förnybara energikällor.

ENERGIFÖRBRUKNING
Kwh

Energiförbrukningen

-2 %