Ansvarsfullt företagande

Indirekt ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar regionutveckling

Öresundsbron fyller såväl en symbolisk som central roll för utvecklingen i Öresundsregionen genom att dygnet runt, året runt, möjliggöra resor och transporter över sundet. Tillsammans med sin danska motsvarighet ska Svedab vara en garant för en säker och effektiv förbindelse över Öresund. Ett arbete som sker med den gemensamma målsättningen om en stabil ekonomisk utveckling och med ett årligt positivt resultat som ökar varje år.

A/S Øresunds anläggningar

1. 10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar

3. En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

Svedabs anläggningar

6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km.

7. Fosieby–Stockholmsvägen: järnväg 6 km.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar nu för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med Trafikverket och Malmö stad byggt trafikplatsen Naffentorp som invigdes i oktober 2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen.

MSEK Invigningsåret
2000
31dec
2016
31dec
2017
Värdet av totala investeringar vid årets ingång 2 992 2 992
Totala investeringar under året 2 991 0 1
Summa 2 991 2 992 2 993
Bokfört värde 2 899 2170 2 122

Svedab investerade 1 miljon kronor under 2017 i det pågående projekteringsarbetet avseende nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö.

Strategiska initiativ som bidrar till utvecklingen

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen genom att:

  • erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen
  • utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov
  • utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/ kapacitetsförstärkningar
  • erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

Grundpelaren är ett aktivt samhällsengagemang där Svedab på olika sätt verkar för en ökad tillväxt i regionen. Tillgängligheten är viktig och Svedab strävar efter att avstängning endast ska ske för planerat underhåll. Svedab har sedan 2010 och i samarbete med Trafikverket och Malmö stad drivit frågan om ett ändrat trafiktillstånd för den så kallade Malmöpendeln, som utgörs av Kontinentalbanan genom Malmö, Öresundsbanan och Citytunneln, med målsättningen att låta Skånetrafiken och Malmö stad börja trafikera sträckan med persontåg. Tillstånd beviljades men överklagades. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i januari 2018 att inte meddelade prövningstillstånd. Länsstyrelsens tillstånd har därför vunnit laga kraft och Malmö stad kan redan i slutet av 2018 få igång halvtimmes tågtrafik mellan östra och västra Malmö.

Avbrott på Svedabs anläggning 2017

Svedabs järnväg och väg var, liksom 2016, öppen för trafik under hela året.

Resultatindikator G4-EC 8

Väsentligt bidrag till samhällsnyttan

2014 presenterade Öresundskomiteen rapporten ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen” som visade de samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK och till 6,5 miljarder SEK för 2013. I Dagens Nyheter 2016-09-20 stod ” Med facit i hand vet vi att Öresundsbron är en av de mest lyckade infrastrukturinvesteringarna i Sverige och fungerat som katalysator för en fantastisk utveckling av hela regionen.” På 2017 års sista Øresund Business Meeting var temat ”Framgång utan gränser” och med ett nytt trafikrekord under 2017 fortsätter Öresundsbron alltjämt att bidra till ökad samhällsnytta.

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg

Trafiken i framtiden

Godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo via Öresundsbron och Fehmarn Bält-tunneln ingår, gör den internationella järnvägstrafiken mer effektiv. Något som även främjar svenskt näringsliv. Utbyggnaden av tågsträckan Lübeck-Fehmarn beräknas dock bli klar först år 2030.

Trafikprognos

Svedabs bidrag till utveckling

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

År Initiativtagare Aktivitet
2017 Svedab Svedab och Trafikverket får tillstånd från länsstyrelsen för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö. Beslutet överklagas av boende längs banan. Mark – och miljödomstolen avslår överklagandet. De boende väljer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, som den 30 januari 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.
2017 Svedab Svedab och Trafikverket tecknar avtal om projektering av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö.
2017 Svedab Svedab och Öresundsbrokonsortiet tecknar avtal att uppföra en solcellsanläggning vid betalstationen vid Lernacken.
2016 Svedab Svedab och Trafikverket får slutliga bullervillkor från Mark- och miljööverdomstolen för tågtrafiken på Kontinentalbanan genom Malmö. Åtgärder kommer att krävas.
2016 Svedab Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut om slutliga villkor för tågtrafiken på Kontinentalbanan genom Malmö börjar Länsstyrelsen att bearbeta Svedabs och Trafikverkets ansökan om persontågstrafik på banan. Ansökan kompletteras på begäran från Länsstyrelsen.
2015 Malmö stad Malmö stad inventerar kvalitet i grundvattnet kring Malmö. Svedab samtycker till att prov tas i en av bolagets brunnar.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen beträffande slutliga villkor för Kontinentalbanan genom Malmö.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om ändringstillstånd hos Länsstyrelsen för att trafikera Kontintinentalbanan med persontåg.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller slutliga villkor för Kontinentalbanan genom Malmö från mark- och miljödomstolen. Domen överklagas.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om nytt tillstånd hos Länsstyrelsen för befintlig godstrafik och tilkommande persontrafik.
2014 Trafikverket Trafikverket anlägger fiberanslutning för trafikkamera. Ett servitutsavtal undertecknas.