Svedab och FN:s globala hållbarhetsmål

Med utgångspunkt i Svedabs uppdrag och mot bakgrund av målen för verksamheten, har en genomgång av FN:s 17 globala hållbarhetsmål gjorts under 2016. Genomgången visar att Svedabs mål knyter an till ett antal av de globala målen.

3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

Så förhåller sig Svedab till målet

God hälsa är en grundläggande förutsättning för en god samhällsutveckling. Svedab har ett starkt engagemang i frågor som rör trafiksäkerhet och ingen ska behöva förolyckas på de anläggningar som bolaget förfogar över.

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Så förhåller sig Svedab till målet

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Enkelt uttryckt: kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Svedab värnar om människors lika värden och tar avstånd från alla former av diskriminering. Vår målsättning är att de företag vi samarbetar med ska dela våra värderingar.

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Så förhåller sig Svedab till målet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, liksom en förutsättning för livsmedelsproduktionen. Vattenhantering är en viktig del i vårt ansvar som ägare till och förvaltare av landanslutningarna.

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Så förhåller sig Svedab till målet

Global tillgång till förnybar energi och fossilfria bränslen är en förutsättning för att kunna möta de stora klimatutmaningarna. Energiförsörjning är därför ett viktigt ben i vår verksamhet. All Svedabs energiförbrukning kommer idag från förnybara energikällor där även ett eget solenergiprojekt numera ingår.

8.5 Att senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Så förhåller sig Svedab till målet

Många av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar med låga löner och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Främjandet av anständiga arbetsvillkor är en av många viktiga vägar för att utrota fattigdom. Svedab strävar efter att vara en god arbetsgivare och erbjuder sina anställda bra och trygga arbetsförhållanden.

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Så förhåller sig Svedab till målet

En väl fungerande och hållbar infrastruktur främjar en ekonomisk tillväxt och utveckling. Det ligger väl i linje med det som Svedab har åstadkommit – en bro som knyter samman Köpenhamn och Malmö till en dynamisk och gränsöverskridande storstadsregion. Vårt ansvar är att säkerställa en säker och effektiv förbindelse mellan länderna.

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Så förhåller sig Svedab till målet

Svedabs anläggning är en del av ett viktigt transportsystem som knyter ihop Sverige med övriga Europa. Förutom trafiksäkerheten vill vi att människor enkelt och på ett hållbart sätt ska kunna förflytta sig, där en fungerande kollektivtrafik är en självklarhet. Vår ambition är att vara möjliggörare och ett av våra bidrag är att säga ja till Malmöpendeln på Kontinentalbanan genom Malmö.