Styrning av hållbarhetsarbetet

Svedabs styrning av hållbarhetsarbetet

Styrningen av Svedabs hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i uppdraget från vår ägare. Regeringen utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i Statens ägarpolicy och som tillsammans med vår uppförandekod bildar bas för hållbarhetsstyrningen. Syftet är att säkerställa Svedabs åtaganden och allmänt verka för ett ökat värdeskapande i Öresundsregionen.

Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag, proposition 1990/91:158, och i ett avtal mellan de svenska och danska regeringarna. Svedab bildades 1991 med uppdraget att genom ett konsortium äga, förvalta, driva och underhålla en avgiftsfinansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtrafik mellan Köpenhamn och Malmö. Uppförandet av nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll samt järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från befintliga järnvägs- och vägnät i Sverige omfattades av uppdraget.

När landanslutningarna stod färdiga år 2000 ansågs det både praktiskt och ekonomiskt motiverat att nyttja befintliga resurser hos Svedabs dåvarande ägare, Banverket och Vägverket – idag Trafikverket. Långsiktiga driftavtal tecknades med de båda statliga verken. För Svedab innebär det att verksamheten kan drivas med en mycket liten organisation.

Svedab har idag tre anställda; vd, ekonomichef och driftchef. Svedabs styrelse består av fem ledamöter. Styrelsen fattar beslut om långsiktiga liksom kortsiktiga mål och strategier som rör ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Det finns inga kommittéer eller utskott.

Medelantal anställda 2016 2017
Kvinnor 1 1
Män 2 2
Totalt 3 3

Svedab är medlem i Svenskt Näringsliv. Samtliga anställa är heltidsanställda och omfattas av kollektivavtal.

Öresundsbrokonsortiet – ett svensk-danskt intresseföretag

Företaget ägs gemensamt till lika delar av Svedab och A/S Øresund och är därför en form av intresseföretag. Öresundsbrokonsortiet avger en hållbarhetsredovisning och de läsare som är intresserade av att veta mer hänvisas till www.oresundsbron.com. Under avsnittet Öresundsbrokonsortiet finns en kortfattad redogörelse för hur ägarna utövar sitt inflytande över verksamheten.

Öresundsregionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion. Enligt Öresundskommitténs definition omfattar regionen Skåne, Själland, Mön, Falster, Lolland och Bornholm. Ytan är 21 203 km2 och här bor ca 4 miljoner invånare, varav en tredjedel i Sverige och två tredjedelar i Danmark.