VD har ordet

Öresundsbron – fortsatt central roll för regionens tillväxt

Under 2017 var trafikflödet över Öresundsbroförbindelsen intensivare än någonsin tidigare. I snitt trafikerades bron av över 20 tusen vägfordon per dag, vilket för helåret kan summeras till att totalt 7,5 miljoner fordon passerade över bron. Minst lika många fordon trafikerade också Svedabs motorväg på väg till eller från Sverige. Ytterligare rekord slogs under året, bland annat i form av trafikflödet under julimånad då totalt 847 tusen fordon passerade över bron. Enligt Öresundsbrokonsortiets beräkningar var det framförallt fritidsresandet som ökade mest. De ökade vägintäkterna bidrog i sin tur till ett starkt resultat i Öresundsbrokonsortiet för 2017. För Svedabs del uppgick resultatandelen till 711 miljoner kronor.

Fortsatt utrymme för stadsutveckling

Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och ett sätt att förverkliga den ambitionen är att verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen. Det tillstånd som Svedab tillsammans med Trafikverket sökt och fått för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö, ser vi som ett steg i denna riktning. Att leda en del av tågtrafiken genom de östra delarna av Malmö tillsammans med etablering av nya stationer, ger en ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken och ökar väsentligt rörligheten för de boende. Med närhet till goda kommunikationer görs också oexploaterad mark i närhet av stationslägena attraktiv för exempelvis byggen av nya bostäder – något som i sin tur bidrar till stadsutvecklingen.

Omfattande åtgärder för att upprätta bullerskydd

Projekteringsarbetet för att möta de sänkta bullernivåerna för tågtrafik som Mark- och miljööverdomstolen beslutade om under 2016, påbörjades under 2017. Villkoren föreskriver begränsningsvärden för bullret från Kontinentalbanan genom Malmö. Konkret betyder det att bullerskyddande åtgärder ska vidtas med målet att ljudnivå i bostadsrum, undervisnings- och vårdlokaler inte överstiger 30 dB(A) dygnsekvivalentnivå respektive 45 dB(A) maximalnivå nattetid.

Projektering av nya bullerskärmar för att förbättra ljudmiljön görs gemensamt av Svedab och Trafikverket. Arbetet beräknas kunna slutföras under våren 2018 och i nästa steg väntar upphandling av själva utförandet. Senast hösten 2021 ska bullerskärmarna stå klara längs banan.

Ett omfattande ansvar för säkerheten längs vår anläggning

Svedabs ansvar som delägare i Öresundbrokonsortiet är att se till att en säker broförbindelse med hög tillgänglighet tillhandahålls vilken också garanterar resenärerna en säker transport. Det ansvaret omfattar också de svenska landanslutningarna bestående av den en mil långa motorvägen och två mil långa järnvägen.

Den absoluta målsättningen är att ingen människa ska omkomma eller allvarligt skadas på Svedabs anläggningar. Det handlar om att bedriva ett förebyggande arbete som så långt det är möjligt förhindrar kollisioner, avkörningar eller att människor kan komma upp på spåret eller ut i vägbanan. För att ytterligare försäkra oss om ett tillfredställande säkerhetsskydd inleddes under 2017 ett arbete med att belysa barns säkerhet och tillgänglighet på och kring Svedabs anläggningar. Bland annat handlar det om att undersöka i vilken grad tillgängligheten för barn beaktas tidigt i den fysiska planeringen, samt vid projektering, byggande, drift och underhåll.

Arbetet fortsätter under 2018 med analyser och förslag på hur säkerheten för barn kan förbättras. Under året involverades även Trafikverkets nationellt ansvarige för barnperspektivfrågor i arbetet, då myndigheten innehar ansvaret som infrastrukturförvaltare av Svedabs järnvägsanläggningar.

Steg mot en grön omställning med hjälp av solcellspaneler

Ett led i den fortsatta utvecklingen av en hållbar anläggning, är den solcellsanläggning som byggs i anslutning till betalstationerna vid Lernacken. En satsning som görs i samverkan med Öresundsbrokonsortiet. Målsättningen är att Svedabs andel av solenergiproduktionen ska uppgå till 80 procent av bolagets genomsnittliga årsförbrukning. På längre sikt är ambitionen att produktionen av el framställd av solens strålar ytterligare ska öka.

Utvecklingen av verksamheten i enlighet med våra ambitioner inom hållbarhetsområdet fortsätter. Den genomlysning av verksamheten, som gjordes 2015 enligt GRI, bedömer vi som fortsatt relevant. Utvecklingen inom de åtta områden som identifierades som mest väsentliga, redovisas på följande sidor.

Möjligheten att nu låta både gods- och persontrafik trafikera Kontinentalbanan genom Malmö kommer bidra till ambitionen om att nyttja vår anläggning på ett sätt som medverkar till att utveckla såväl Malmö som stad, som att ytterligare knyta samman den dynamiska och gränsöverskridande Öresundsregionen.

Malmö, mars 2018

Ulf Lundin
VD Svedab

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen.”

Svedab ur ett omvärldsperspektiv

”Vår verksamhet påverkas av förhållanden i omvärlden. Trafikflödet, som är avgörande för Svedabs intjäning, är direkt kopplat till utvecklingen av den ekonomiska tillväxten, behovet av arbetskraft och boendekostnaderna i regionen.”

Ulf Lundin, VD Svedab