Ansvarsfullt företagande

Social hållbarhet

Svedab och hållbara relationer

Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga byggstenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God affärsetik berör både Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

Inga upphandlingar av nya leverantörer har skett under året.

Goda verksamhetsmetoder är centrala framgångsfaktorer för långsiktigt värdeskapande

För Svedab innebär anti-korruption att vi ska värna om konkurrens på lika villkor och ta avstånd från exempelvis kartellbildningar liksom otillbörliga ersättningsformer. Ingen i bolaget får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning, på bolagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Våra anställda uppmanas också att undvika situationer som innefattar någon form av intressekonflikt.

Utbildning ett viktigt led för att minska riskerna

Svedabs medarbetare ska ha god kännedom om de lagar och regler som ska efterlevas samt kunna förstå och identifiera risker.

En annan viktig del av arbetet med anti-korruption är att verka för att leverantörer och samarbetspartners tar sitt ansvar och aktivt arbetar med frågan. I Svedabs verktyg för riskklassificering av leverantörer ingår även risker för korruption.

Resultatindikator G4-SO 04

Viktigt initiativ som rör anti-korruption

Styrelsen har som ett led i kommunikationen med och utbildning av bolagets medarbetare beslutat att Svedab ska tillämpa ”Näringslivskoden”; Institutet mot mutor: ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Koden bedöms ge den vägledning i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner får användas och hjälper oss att göra rätt bedömning av vad som är en tillåten respektive otillåten förmån. Koden ger också vägledning om hur en anställd ska bete sig i tveksamma situationer. Ytterligare information finns på http://www.institutetmotmutor.se/fragor-svar

Resultatindikator G4-SO 5

Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder

Svedab har inte haft några incidenter som kan kopplas till korruption under 2016.

En trafiksäker förbindelse är en högst prioriterad fråga

Olyckor i samband med privat resande, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall liksom orsaka allvarliga skador på Svedabs anläggning. Trafiksäkerhet är därför självklart en viktig och prioriterad fråga. Målsättningen för det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs idag, är den nollvision som fastslagits i ett riksdagsbeslut. Anläggningen ska också vara en säker arbetsplats för alla som utför någon form av arbete på och/eller vid anläggningen.

Så säkra är Svedabs landanslutningar

Ett säkerhetsarbete kan aldrig anses som klart utan är ständigt pågående. Grundläggande för att nå vår målsättning är att samtliga säkerhetsföreskrifter iakttas och aldrig åsidosätts. Säkerhetsarbetet handlar också om en ständig process med att utbilda och repetera, inte minst för att minimera riskerna med den mänskliga faktorn. Ytterligare en viktig bit i säkerhetsarbetet är utformningen av själva infrastrukturen. Yttre Ringvägen är en modern, bred och fyrfilig motorväg utformad med flacka slänter för att minska skaderisken vid en avåkning. Öresundsbanan är en dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre Ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan järnväg och motorväg ska minimera risken för krock mellan tåg och vägtrafik. Kontinentalbanan är också en dubbelspårig järnväg och fick vid senaste ombyggnaden ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning.

Svedab följer händelseutvecklingen

I första hand är det Trafikverket genom driftsavtalen som är skyldigt att upprätthålla system för olycksrapportering och genomföra de analyser som ska leda till att säkerheten förbättras. Svedab följer Trafikverkets rapportering men idag finns inget formaliserat samarbete kring förebyggande åtgärder.

Antalet incidenter med vilt som tar sig in på Yttre Ringvägen och betalstationen har ökat. Inga incidenter av allvarligt slag har ännu inträffat. Händelserna har föranlett Svedab, Trafikverket och Öresundsbrokonsortiet att inleda ett samarbete om att sätta upp viltstängsel längs Yttre Ringvägen och betalstationen. Svedab och Öresundsbrokonsortiet som även har inlett ett samarbete om att placera solceller vid betalstationen, kommer av logistiska skäl att sätt upp viltstängslet efter att solcellerna har kommit på plats.

Resultatindikator G4-PR 1

Säkerhetsarbetet är en ständig process

Vi har noterat ett ökat antal rapporter om incidenter med vilt, som tar sig in på Yttre Ringvägen och betalstationen. Även om ingen incident av allvarligt slag har inträffat, har det föranlett Svedab, Trafikverket och Öresundsbrokonsortiet att inleda ett samarbete kring möjligheten att sätta upp viltstängsel längs Yttre Ringvägen och betalstationen. Utförandet har senarelagts. Anledningen är att Svedab och Öresundsbrokonsortiet av logistiska skäl först vill uppföra den planerade solcellsanläggningen.

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg
Olyckor på Svedabs anläggning - Väg

Svedab vill bredda dialogen

Svedabs ansvar för drift och underhåll av de svenska landanslutningarna innebär en skyldighet att bevaka att funktion och säkerhet upprätthålls. Även om broförbindelsen upplevs fungera tillfredställande, är Svedabs ambition att utveckla förbindelsen ytterligare. Det gör vi bäst genom att ta reda på våra intressenters uppfattning, synpunkter och förväntningar på vår verksamhet. Allt i syfte att bidra till en ännu bättre miljö, högre säkerhet och trivsel för de som färdas på eller på annat sätt berörs av broförbindelsen.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss

Från januari 2016 finns via Svedabs hemsida http://svedab.se/kontakt/#synpunkter möjlighet att vända sig till oss med synpunkter som rör Svedab respektive drift och skötsel av anläggningen. Det är främst en plats för frågor som rör den allmänna säkerheten på och vid anläggningen. För mer akuta frågor hänvisas till Trafikverket som på Svedabs uppdrag självständigt ansvarar för den praktiska driften och underhållet. Frågor som rör buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanteras av Svedab eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar också för faciliteter vid rastplats Skånegården och för grönytor som bullervallar, slänter och planteringar längs med motorvägen mellan E6 och brofästet vid Lernacken.

Svedab uppmanar alla med frågor och synpunkter att ta kontakt via webbplatsen.