Väsentliga hållbarhetsområden för Svedab

Väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av de hållbarhetsområden som Svedab bedömer som strategiska respektive de som är viktiga för våra intressenter.

Processen för vår väsentlighetsanalys

Utgångspunkten för Svedabs analys av väsentliga områden är ägarens uppdrag tillsammans med riktlinjerna för verksamhetsstyrningen, risker samt mål och strategier. Till detta har vi lagt intressentdialoger och förhållanden i vår omvärld. Utifrån GRI G4:s ramverk gjordes inledningsvis en särskild analys för att identifiera ytterligare potentiella hållbarhetsområden av betydelse för Svedab. I nästa steg gjordes en systematisk analys av varje områdes relevans för dels Svedab, dels våra intressenter. Resultatet i form av åtta utvalda hållbarhetsområden har förankrats hos Svedabs ägare, Riksgälden och Trafikverket.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi

Indirekt ekonomisk påverkan

Miljömässig hållbarhet

Energi

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter

Social hållbarhet

System för hantering av synpunkter och anmälningar

Utvärdering av leverantörer

Anti-korruption

Kundernas säkerhet och hälsa

Utblick 2017

Barnens rättigheter ska synas i de statligt ägda bolagens system för styrningen av verksamheterna. Risken för exploatering av barn i våra verksamheter är minimal men Svedab vill visa att vi tänker på barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Vår målsättning är att ingen ska omkomma eller allvarligt skadas på våra anläggningar. ”Ingen” gäller alla – även barn. Barn är emellertid en särskilt sårbar grupp på grund av deras beroendeställning. Barn kan inte tänka och agera lika rationellt som en vuxen människa. Risken för att komma till skada genom att t ex olovligt vistas på våra anläggningar är stor. Under 2017 ska Svedab undersöka möjligheterna att inventera säkerheten ur barnets perspektiv.

 

Område Inom Svedab Utanför Svedab
Ekonomi X
Indirekt ekonomisk påverkan X
Energi X
Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter X
System för hantering av klagomål, anmälningar X
Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga, arbetsrättsliga grunder och mänskliga rättigheter samt socialt och etiskt uppförande X
Anti-korruption X X
Kundernas säkerhet och hälsa X

Svedabs ansvar och påverkan sträcker sig längs hela värdekedjan. Samtidigt som våra möjligheter att påverka varierar i omfattning. Svedab har två stora kunder, Arlandabanan Infrastructure AB och Trafikverket, samt ett 100-tal leverantörer. Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB. Huvudanställningen är förslag till Svedab som vidarefakturerar hälften av vd:s löne- och lönebikostnader. Trafikverket är vår största leverantör från vilket vi köper all drift och underhåll av järnvägen och motorvägarna. Övriga leverantörer finns inom tjänstesektorn, som drift- och underhåll av bolagets pumpanläggningar, juridik, försäkringar och IT. Den främsta möjligheten att styra och påverka verksamheter som ligger utanför vår egen är genom urvalskriterier och tydliga krav på miljöhänsyn, ett socialt och affärsetiskt uppförande.