Ansvarsfullt företagande

Miljömässig hållbarhet

Svedab och hållbar resursanvändning

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring broförbindelsen. Vi har säkerställt att all energi som vi förbrukar är förnybar och uppmuntrar ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier.

Så nyttjas Kontinentalbanan idag

Idag trafikeras Kontinentalbanan endast av godstrafik och trafiknivån är nere på i stort sett samma nivå som före Öresundsbrons öppnande. Persontrafiken flyttades till Citytunneln i samband med att den invigdes 2011.

Noggrann uppföljning av anläggningens påverkan på grundvattnet

Svedab har anlagt pumpanläggningar för permanent grundvattenavsänkning vid Yttre Ringvägen och Öresundsbanan med anledningen av att plankorsningarna ligger under grundvattennivån. Totalt rör det sig om fem brolägen och mark- och miljödomstolen har för dessa utfärdat fem separata miljödomar.

Kontroll av grundvattnet utförs månadsvis. I princip återinfiltreras 100 procent av uppumpat grundvatten med undantag för trafikplatsen Naffentorp. Här ligger återinfiltrationsgraden kring 80 procent, annars hade Citytunneln kunnat påverkas negativt.

Därtill finns ett automatiskt övervakningssystem som dygnet runt kontrollerar pumpanläggningarnas funktion. Parallellt sker ett löpande drift- och underhållsarbete, främst i förebyggande syfte, för att förhindra driftstopp med anledning av igensättning av pumpar, ventiler och ledningar.

Rening av dagvatten eliminerar föroreningarna

Fördröjningsmagasinen längs Yttre Ringvägen och Öresundsbanan som Svedab har anlagt, syftar till att rena trafikdagvattnet innan det rinner vidare genom öppna diken till Öresund. På detta sätt kan föroreningar i princip elimineras. Att anlägga fördröjningsmagasin är ingen tillståndspliktig verksamhet varför kontrollprogram saknas.

Svedab har initierat ett program för regelbundna provtagningar av magasinen för att kontrollera innehållet. Arbetet påbörjades under 2015 med provtagningar i 3 av ca totalt 20 magasin. Fortsatta provtagningar och utvärdering har genomförts under 2016. Resultaten visar att magasinen har en god funktion att säkerställa att endast låga värden av föroreningar når recipienterna. Uppmätta halter i ytvattnet ligger långt under det förväntade från det ursprungliga trafikdagvattnet. Även provtagning av sediment i magasinen visar generellt låga halter av ämnen jämfört med Naturvårdsverkets rapport 4914.

Det har endast förekommit ett fåtal stämningsprocesser mot Svedab och Trafikverket. Dessa har främst rört möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan under byggtiden samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Viss ersättning utbetalades. Motorvägen har aldrig varit föremål för anmälningar.

Under 2016 har inga överskridanden skett och Svedab uppfyller mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för samtliga brolägen.

Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling

Under 2015 monterades separata elmätare för grundvattenpumparna. Mätresultat har levererats kontinuerligt under 2016. För fyra av de fem brolägena där grundvattnet pumpas är elförbrukningen mätt per liter vatten relativt konstant under hela mätperioden. För det femte broläget fluktuerar förbrukningen kraftigt under den senare delen av 2016. Orsaken är ännu inte fullt klarlagd. Mätningarna kommer därför att fortsätta under 2017 och med målet elförbrukningen per liter vatten på sikt ska minskas. Viktigt är att inte överskridande av mark- och miljödomstolens villkor för grundvattensänkning sker.

Resultatindikator G4-EN 3

Energiförbrukningen minskade med 16 procent jämfört med föregående år och låg i allt väsentligt på samma nivå som medelvärdet för de fem senaste åren.

Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från förnybara energikällor.

ENERGIFÖRBRUKNING
Kwh

Energiförbrukningen

-16%