Ansvarsfullt företagande

Ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar regionutveckling

Öresundsbron fyller såväl en symbolisk som central roll för utvecklingen i Öresundsregionen genom att dygnet runt möjliggöra resor och transporter över sundet. Tillsammans med sin danska motsvarighet ska Svedab vara en garant för en säker och effektiv förbindelse över Öresund. Ett arbete som sker med den gemensamma målsättningen om en stabil ekonomisk utveckling och med ett årligt positivt resultat som ökar varje år.

A/S Øresunds anläggningar

1. 10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar

3. En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

Svedabs anläggningar

6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km.

7. Fosieby–Stockholmsvägen: järnväg 6 km.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar nu för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med Trafikverket och Malmö stad byggt trafikplatsen Naffentorp som invigdes i oktober 2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen.

MSEK Invigningsåret
2000
31dec
2015
31dec
2016
Värdet av totala investeringar vid årets ingång 2 991 2992
Totala investeringar under året 2 991 1 0
Summa 2 991 2 992 2992
Bokfört värde 2 899 2 221 2170

Svedab investerade 1,8 miljoner kronor under 2015 i s k repeterbaliser. Balis är en del av en telekommunikationsutrustning som placeras mitt i ett järnvägsspår. Balisen sänder information om kommande bansträcka till ett passerande tåg. En repeterbalis upprepar meddelandet och bidrar till ökad säkerhet.

Strategiska initiativ som bidrar till utvecklingen

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen genom att:

  • erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen
  • utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov
  • utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/ kapacitetsförstärkningar
  • erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

Grundpelaren är ett aktivt samhällsengagemang där Svedab på olika sätt verkar för en ökad tillväxt i regionen. Tillgängligheten är viktig och Svedab strävar efter att avstängning endast ska ske för planerat underhåll. Ett viktigt och pågående projekt är arbetet med att knyta samman Malmö stads olika delar. Svedab har i samverkan med Trafikverket och Malmö stad därför ansökt om ett ändrat trafiktillstånd för den så kallade Malmöpendeln, som utgörs av Kontinentalbanan, Öresundsbanan och Citytunneln, i syfte att låta Skånetrafiken och Malmö stad börja trafikera sträckan med persontåg.

Avbrott på Svedabs anläggning 2016

Svedabs järnväg och väg var, liksom 2015, öppen för trafik under hela året.

Resultatindikator G4-EC 8

Väsentligt bidrag till samhällsnyttan

2014 presenterade Öresundskomiteen rapporten ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen” som visade de samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK och till 6,5 miljarder SEK för 2013. I Dagens Nyheter 2016-09-20 stod ” Med facit i hand vet vi att Öresundsbron är en av de mest lyckade infrastrukturinvesteringarna i Sverige och fungerat som katalysator för en fantastisk utveckling av hela regionen.” Öresundsbron har fortsatt bidra till ökad samhällsnytta även om gränskontrollerna i viss mån kan ha reducerat denna nytta.

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg

Trafiken i framtiden

Godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo via Öresundsbron och Fehmarn Bält-tunneln ingår, gör den internationella järnvägstrafiken mer effektiv. Något som även främjar svenskt näringsliv. Utbyggnaden av tågsträckan Lübeck-Fehmarn beräknas dock bli klar först år 2030.

Trafikprognos

Svedabs bidrag till utveckling

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

År Initiativtagare Aktivitet
2016 Svedab Svedab och Trafikverket får slutliga villkor från Mark- och miljööverdomstolen för tågtrafiken på Kontinentalbanan.
2016 Svedab Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut om slutliga villkor för tågtrafiken på Kontinentalbanan börjar Länsstyrelsen att bearbeta Svedabs och Trafikverkets ansökan om persontågstrafik på banan. Ansökan kompletteras på begäran från Länsstyrelsen.
2016 Svedab Svedab och Öresundsbrokonsortiet kommer överens om att uppföra en solcellsanläggning vid betalstationen vid Lernacken. Dialog förs samtidigt med Stadsbyggnadskontoret i Malmö.
2015 Malmö stad Malmö stad inventerar kvalitet i grundvattnet kring Malmö. Svedab samtycker till att prov tas i en av bolagets brunnar.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen beträffande slutliga villkor för Kontinentalbanan.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om ändringstillstånd hos Länsstyrelsen för att trafikera Kontintinentalbanan med persontåg.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller slutliga villkor för Kontinentalbanan från Mark- och miljödomstolen. Domen överklagas.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om nytt tillstånd hos Länsstyrelsen för befintlig godstrafik och tilkommande persontrafik.
2014 Trafikverket Trafikverket anlägger fiberanslutning för trafikkamera. Ett servitutsavtal undertecknas.
2014 Malmö stad Malmö stad uppför ny elstation vid Fosie. Svedab samtycker.
2014 Malmö stad Malmö stad uppför ny elstation vid Katrinetorp. Svedab samtycker.