Om Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets affärsidé

Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar – ekonomiskt, kulturellt och mentalt.

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt svensk-danskt intresse

Öresundsbrokonsortiet har bildats av Svedab och A/S Øresund. Öresundsbrokonsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron. Bron finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från den svenska och danska staten för deras nyttjanderätt av järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i Öresundsbrokonsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolag enligt respektive lands skattelagstiftning.

Ägarnas inflytande

Öresundsbrokonsortiet är i princip organiserat på samma sätt som ett aktiebolag. Ägarnas rätt att besluta utövas på Öresundsbrokonsortiets stämma. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Styrelsen, som utses av stämman, består av fyra styrelseledamöter från Svedab och fyra från A/S Öresund. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan länderna. Svedabs årsstämma utser de svenska ledamöterna i Öresundsbrokonsortiets styrelse. Öresundsbrokonsortiets styrelse utser vd, fastställer affärsplaner och ansvarar för att det finns relevanta riktlinjer.

Verksamhetsstyrning

Öresundsbrokonsortiets styrelse ska se till att förvaltningen av Öresundsbron är långsiktigt hållbar för att säkerställa den planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastningsförmåga så att såväl Öresundsbrokonsortiets som ägarbolagens lån blir återbetalda i enlighet fastställda mål. För att nå dessa långsiktigt finansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande:

  • en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning.
  • en väl fungerande finansförvaltning.

Lånar på den internationella kapitalmarknaden

Öresundsbrokonsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden. Upplåningen garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. Svenska staten har genom Riksgälden tecknat ett granskningsavtal med Öresundsbrokonsortiet. I detta regleras Öresundsbrokonsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy samt informationsåtaganden. Riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i Öresundsbrokonsortiets finanspolicy.

Frågan om statsstöd

EU-kommissionen fick av HH-Ferries Group under 2013 motta en anmälan där Öresundsförbindelsen påstås erhålla otillåtna statsstöd. Redan 1995 meddelade kommissionen att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse.

I ett uttalande 2014 konstaterar EU-kommissionen att beslutet om den statliga finansieringen skedde i linje med EUs bestämmelser. Kommissionens konkurrenskommissionär pekar på att Öresundsförbindelsen främjar den regionala integrationen mellan Sverige och Danmark och gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

EU-kommissionens beslut från 2014 överklagades till Tribunalen. Sverige och Danmark kallades till förhandlingar i oktober 2017. Målet förväntas bli avgjord under första halvåret 2018.

Ägarnas uttag

Frågan om ägarnas uttag från Öresundsbrokonsortiet regleras i konsortialavtalet. Ägarna har gjort en överenskommelse om att uttag ska ske när Öresundsbrokonsortiet redovisar fritt eget kapital. Det skedde 2017 och ägarna avser att börja göra uttag 2018, se även Finansiering.

Överordnade mål

  • Trafiken ska öka.
  • Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig.
  • Integrationen i regionen ska stödjas.
  • Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv.
  • Ekonomin ska utvecklas stabilt.