Svedab fortsätter att
leverera ett stabilt resultat

Öresundsbron är en central kommunikationslänk mellan Skandinavien och kontinenten och viktig för Sveriges import och export såväl på väg som på järnväg. Bron är också en motor för hela Öresundsregionens utveckling. Brons kapacitet är hög och det finns gott om plats för både fler fordon och fler tåg. Svedab bidrar som ägare till den anslutande motorvägen och järnvägen och genom ett aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet till en effektiv drift och en långsiktigt hållbar förvaltning av bron.

Trafiken över bron

2018 passerade i snitt 20 554 vägfordon per dygn över Öresundsbron och på Svedabs motorväg. Totalt under året körde 7 502 306 vägfordon över bron, vilket var marginellt lägre än toppnoteringen 2017. Tågtrafiken har fått tillbaka en del passagerare av dem som valde bilen när gränskontrollerna infördes. Det blir tydligt att valet mellan att ta bilen eller tåget många gånger är direkt påverkat av omvärldsfaktorer.

2018 – en milstolpe

2018 blev en milstolpe på många sätt. År 2010 inledde Svedab, Malmö Stad och Trafikverket ett samarbete om att åter trafikera Kontinentalbanans sträckning inom Malmö med persontåg. Projektet kunde sättas igång efter att ha prövats i mark- och miljödomstolen. En ny station byggdes och befintliga renoverades. Den 8 december 2018 kunde så Malmöpendeln invigas.

2018 gjorde Svedab och A/S Øresund för första gången kontanta uttag ur konsortiet. Svedabs uttag motsvarade 739 miljoner kronor. För Svedabs del innebar det att bolaget nu kunde börja återbetalningen av sina lån.

Under 2018 kunde Svedab även för första gången lämna utdelning till sin ägare, dock i form av återlämnade reverser avseende den fordran som bolaget har avseende tidigare lämnade aktieägartillskott. Utdelning i form av likvida medel sker först när bolagets lån amorteras av.

Ett bra resultat

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet bidrog väsentligt till Svedabs vinst på 347 miljoner kronor. Vinsten blev dock lägre än föregående år på grund av att man i Öresundsbrokonsortiet gjorde en anpassning av låneportföljen till den uttagspolicy som fastställdes under året och som resulterade i en realisationsförlust vid avslut av räntesäkringar. Från och med 2018 gäller att konsortiets lån ska vara återbetalda senast år 2050 istället för som tidigare före år 2040.

Malmö den 20 mars 2019

 

Ulf Lundin, VD Svedab

Ulf Lundin, VD Svedab