Not 13 Inkomstskatt

Inkomstskattens fördelning mellan underskott och temporära skillnader framgår nedan. Ytterligare information finns i not 2, rubrik Inkomstskatter, samt not 4.

2018 2017
Inkomstskatt fördelar sig enligt följande
Uppskjuten skatt avseende årets underskottsavdrag -100 -133
Summa inkomstskatt -100 -133
Skillnad mellan redovisad skatt och skatt enligt gällande skattesats, 22 %
Redovisat resultat före skatt 447 603
Skatt enligt gällande skattesats -98 -133
Nedskrivning hänförlig till sänkt bolagsskatt -2 0
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -100 -133
Uppskjuten skattefordran, fördelning
Skattemässigt underskottsavdrag 65 159
Summa uppskjutna skattefordringar 65 159