Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Härmed försäkras att årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed, att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Svedabs ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Svedabs verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Malmö den 20 mars 2019

 

 

 

Bo Lundgren
Ordförande
Jan Olson Kerstin Hessius
Kristina Ekengren Malin Sundvall Ulf Lundin
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 20 mars 2019.

PricewaterhouseCoopers AB
Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor