Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse

Medelantalet anställda

2018 2017
Antalet anställda Varav män Antalet anställda Varav män
Sverige 3 67% 3 67%

Ersättning till anställda, vd och styrelse

Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Till anställda i Regeringskansliet som är styrelseledamöter i av svenska staten ägda bolag utgår inget styrelsearvode. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.

MSEK 2018 2017
Löner och andra ersättningar 3,5 3,4
Sociala kostnader 2,2 2,1
(varav pensionskostnader) 0,8 0,8

Ersättning till styrelse och vd

TSEK 2018 2017
Bo Lundgren, styrelsens ordförande 136 132
Jan Olson 68 66
Kerstin Hessius 68 66
Kristina Ekengren/Lars Erik Fredriksson 0 0
Malin Sundvall 68 44
Verkställande direktör 1 2 118 2 065
Summa 2 458 2 373
1 varav
övriga förmåner 15 14
pensionskostnader 421 410
436 424
Antal personer (varav män %) 6 (50) 6 (67)

Pensionsförsäkringar hos Alecta

För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.

TSEK 2018 2017
Inbetalda avgifter 198 190