Not 10 Resultatandel/Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets årsredovisning upprättas med tillämpning av IFRS. Fair Value Option i ”IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering”, det vill säga möjligheten att frivilligt värdera andra finansiella instrument än derivat till verkligt värde utnyttjas. Skälet är tillämpning av en portföljsyn som innebär att den finansiella risken styrs med utgångspunkt från den samlade exponeringen. Den önskade finansiella riskprofilen uppnås med hjälp av finansiella instrument. Valet av finansiella instrument skulle annars kunna ge upphov till bokföringsmässiga asymmetrier. Metoden innebär att resultatandelen väsentligt kan fluktuera då den inkluderar orealiserade värdeförändringar. Finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, vilket motsvarar instrumentets verkliga värde plus ett tillägg för eventuella transaktionskostnader. Härefter redovisas instrumenten fortlöpande till verkligt värde.

Gruppen ”Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen” klassificeras enligt IFRS 7, enligt en hierarki i tre nivåer, varav nivå två har tillämpats genomgående.

Värdering till verkligt värde följer hierarkin i IAS 39, det vill säga aktuella börskurser för noterade värdepapper eller kursen för bankcertifikat och onoterade värdepapper, baserade på kommande och kända betalningsströmmar samt diskonterade med den faktiska räntesats som gäller på balansdagen. Verkligt värde för derivat fastställs med hjälp av aktuella marknadsdata. Optionsinstrument värderas enligt etablerade metoder som exempelvis Black-Scholes formel.

Skillnaden mellan det upplupna anskaffningsvärdet och marknadsvärdet innebär en orealiserad vinst eller förlust som redovisas via resultaträkningen och därmed kommer att inkluderas i Svedabs resultatandel.

Negativt eget kapital

Det föreligger inga legala krav på att ackumulerade underskott ska täckas av ägarna.

Ägaruttag

Öresundsbrokonsortiets stämma 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ägarna skulle göra ett uttag på totalt 1 070 MDKK. Svedabs likviditet stärktes med 739 MSEK.

Kapitalandel

18/12/31 17/12/31
Redovisat värde vid årets början 2 108 1 344
Effekt av ändrad redovisningsprincip -30 0
Årets andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 559 711
Ägaruttag -739 0
Årets omräkningsdifferens 86 53
Redovisat värde vid årets slut 1 984 2 108
Övriga upplysningar
Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK) 2018 2017
Intäkter 1 956 1 928
Rörelsekostnader -543 -539
Rörelseresultat 1 413 1 389
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -209 -319
Värdeförändringar 178 398
Årets resultat 1 382 1 468
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK) 18/12/31 17/12/31
Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar 15 068 15 277
Finansiell nettoskuld -13 298 -13 815
Rörelsekapital 17 57
Summa eget kapital 1 787 1 519
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 097 1 667
Summa eget kapital enligt K3 2 884 3 186
Nyckeltal 2018 2017
Omsättningstillväxt, % 2 3
Genomsnittlig finansieringskostnad, %:
beräknad till marknadsvärde 0,2 -0,5
beräknad till upplupet anskaffningsvärde 1,7 2,5
Räntebärande nettoskuld, MDKK:
värderad till marknadsvärde 13 362 13 810
värderad till upplupet anskaffningsvärde 12 264 12 144
Antal anställda 150 157
Antal vägfordon per dygn 20 554 20 631
18/12/31 17/12/31
Ägd andel, % 50 50

Anskaffningsvärdet uppgår nominellt till 25 MDKK eller 23 MSEK. Värdet omräknades till en fast växelkurs som fastställdes 1992.

Övriga upplysningar

Org nr: 946001–3387. Säte i Malmö och Köpenhamn. A/S Øresund, dotterbolag till Sund & Bælt Holding A/S, äger 50 procent av andelarna.