Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 8 2 845 855
Omräkningsdifferens 53 53
Årets resultat 470 470
Utgående balans per 31 december 2017 15 8 2 1 368 1 378
Ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 368 1 378
Ändrad redovisningsprincip netto efter skatt -22 -22
Justerad ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 346 1 356
Återbetalning aktieägartillskott -793 -793
Omräkningsdifferens 86 86
Årets resultat 347 347
Utgående balans per 31 december 2018 15 8 2 986 996

Aktier

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 SEK. Alla aktier har lika röstvärde.

Övrigt tillskjutet kapital

Svenska staten har i form av reverser till Svedab tillskjutet villkorade aktieägartillskott på sammanlagt 1 859 MSEK. Under 2018 återbetalades 793 MSEK genom utdelning. Återstoden 1 066 MSEK beräknas vara reglerad senast år 2022, genom att tillskotten återbetalas i form av vinstutdelning.