Resultaträkning

MSEK Not 2018 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 11 10
Övriga rörelseintäkter 1 1
Summa rörelsens intäkter 12 11
Rörelsens kostnader
Övriga rörelsekostnader 6,7 -27 -19
Ersättning till anställda 8 -5 -5
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2,9 -50 -50
Summa rörelsens kostnader -82 -74
Rörelseresultat -70 -63
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 10,11 559 711
Ränteintäkter från fordringar som är
anläggningstillgångar 12 28 38
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -70 -83
Summa resultat från finansiella investeringar 517 666
Resultat före skatt 447 603
Skatt på årets resultat 13 -100 -133
Årets resultat 347 470