Not 14 Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott

Ytterligare information finns under förändringar i eget kapital.

18/12/31 17/12/31
Fordran avseende aktieägartillskott vid årets ingång 1 859 1 859
Återbetalt tillskott via utdelning -793 0
Kapitaliserad ränta 738 700
Summa räntebärande fordran 1 804 2 559
Under året tillförda aktieägartillskott 0 0
Upplupen ränta 28 38
Fordran vid årets utgång 1 832 2 597