Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar Övringa materiella anläggningstillgångar
18/12/31 17/12/31 18/12/31 17/12/31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993,5 2 992,4 1,1 1,1
Investering 1,0 1,1 0,0 0,0
Försäljning och utrangering -1,2 0,0 -0,3 0,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993,3 2 993,5 0,8 1,1
Ingående ackumulerade avskrivningar -871,4 -822,0 -0,9 -0,8
Årets avskrivningar -49,4 -49,4 -0,1 -0,1
Försäljning och utrangering 0 0,0 0,4 0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -920,8 -871,4 -0,6 -0,9
Utgående planenligt restvärde 2 072,5 2 122,1 0,2 0,2

Landanslutningarna saknar taxeringsvärden då de utgör kommunikationsanläggningar.