Balansräkning

MSEK Not 18/12/31 17/12/31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 9 2 073 2 122
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 073 2 122
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2,10,11 1 984 2 108
Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott 14 1 833 2 597
Uppskjuten skattefordran 13 65 159
Finansiella anläggningstillgångar 3 882 4 864
Summa anläggningstillgångar 5 954 6 986
Omsättningstillgångar
Fordringar på Öresundsbrokonsortiet 2 2
Övriga fordringar 1 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 10
Summa omsättningstillgångar 14 13
Kassa och bank 15 43 48
Summa tillgångar 6 012 7 047
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 8 8
Reservfond 2 2
Summa bundet egat kapital 10 10
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 639 898
Årets resultat 347 470
Summa fritt egat kapital 986 1 368
Summa eget kapital 996 1 378
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 15 4 471 5 122
Summa långfristiga skulder 4 471 5 122
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 15 500 490
Leverantörsskulder 4 4
Upplupna kostnader och förubetalda intäkter 16 41 53
Summa kortfristiga skulder 545 547
Summa eget kapital och skulder 6 012 7 047