Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18/12/31 17/12/31
Upplupna räntekostnader 37 47
Övriga upplupna kostnader 4 6
Summa 41 53