Not 12 Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter från fordringar som är anläggningstillgångar

2018 2017
Ränteintäkt avseende aktieägartillskott 28 38
Summa 28 38
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader lån i Riksgälden -70 -83
Summa -70 -83