Året i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 1 MSEK, 11 (10) MSEK.
  • Rörelseresultatet blev 7 MSEK lägre, –70 (–63) MSEK.
  • Resultat från andelen i Öresundsbrokonsortiet minskade, 559 (711) MSEK.
  • Resultatet från övriga finansiella poster blev 3 MSEK bättre, –42 (–45) MSEK.
  • Årets resultat minskade, 347 (470) MSEK, –123 MSEK.
  • Resultat per aktie, 43 428 (58 768) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

Översikt och nyckeltal

Svedab

MSEK om inget annat anges

Resultaträkning 2018 2017
Nettoomsättning 11 10
Rörelseresultat -70 -63
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 559 711
Årets resultat 347 470
Resultat per aktie, SEK 43 428 58 768
Balansräkning 18/12/31 17/12/31
Svenska landanslutningar 2 073 2 122
Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet 1 984 2 108
Eget kapital 996 1 378
Räntebärande nettoskuld 3 124 3 007
Övriga nyckeltal 2018 2017
Genomsnittlig finansieringskostnad, % 1,4 1,5

Öresundsbrokonsortiet

IFRS, 100 procent samt MDKK om inget annat anges

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter 1 956 1 928
Rörelseresultat 1 413 1 389
Finansnetto -31 79
(varav värdeförändringar) (177) (398)
Årets resultat 1 382 1468
Balansräkning 18/12/31 17/12/31
Öresundsbron 15 005 15 226
Räntebärande nettoskuld, beräknad till upplupet anskaffningsvärde 12 264 12 144
Övriga nyckeltal 2018 2017
Omsättningstillväxt, % 2 3
Genomsnittlig finansieringskostnad, beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 1,7 2,5
Vägfordon per dygn 20 554 20 631