Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2018 2017
PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget 233 233
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 50 50
Övriga tjänster 51 126
Summa 334 409