Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2018 2017
PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget 233  233
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 50  50
Övriga tjänster 51  126
Summa 334 409