Barns snävare synsätt gör att vi måste vidga vårt

I Barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. I de transportpolitiska målen som beslutats av Riksdagen slås fast att barn på ett säkert och tryggt sätt ska ha möjlighet att själva använda transportsystem och vistas i trafikmiljöer.

Barn har ett snävare och kortare synfält än vuxna. Deras förmåga att bedöma avstånd och hastigheter i trafiken är därför sämre än vuxnas. Barn agerar även mer impulsivt än vuxna och kan inte alltid bedöma konsekvenserna av sitt handlande. De har heller inte en fullt utvecklad motorik. För att trygga barns vistelse i trafiken krävs därför särskilda insatser.

Frågor som rör säkerheten på och runt våra anläggningar har alltid utgjort en utgångspunkt för Svedabs arbete. Inom ramen för hållbart företagande riktade vi särskilt fokus på barnen och genomförde en s.k. barnkonsekvensanalys. Den utgår från barnens perspektiv, barnens egna åsikter och barnperspektivet – det vill säga vuxnas bedömning av konsekvenser för barn. Analysen ska ligga till grund för vårt långsiktiga arbete med att ytterligare trygga säkerheten inom vårt ansvarsområde. Både för vuxna och för barn.

Ovan: förslag på alternativa resvägar över Öresund om eleverna i klass 3c vid Fridhemsskolan i Malmö får önska.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!