Trafiksäkerhet i barnens närmiljö

När nya områden i och runt Malmö exploateras och byggs ut kommer vissa fastigheter allt närmare Svedabs motorväg och järnväg. Det i sin tur innebär att väg- och järnvägsområdet blir närmiljö för barn i området. För att öka säkerheten för barnen finns en rad åtgärder som en väghållare eller förvaltare av järnväg kan vidta: sänkta hastigheter, avspärrningar, planfria korsningar, signalreglerade korsningar, separerade gång- och cykelvägar, gatubelysning, m.m.

På våra anläggningar är bara vissa av dessa åtgärder relevanta. När nya stadsdelar växer fram är det också viktigt hur grannfastigheterna planeras och utformas. Genom att förlägga lekparker och ytor som stimulerar till lek på ett sådant sätt att de inte lockar till vägens eller järnvägens område kan närmiljön för barnen skapas på ett trafiksäkert och positivt sätt.

Ovan: förslag på alternativa resvägar över Öresund om eleverna i klass 3c vid Fridhemsskolan i Malmö får önska.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!