Kassaflödesanalys

MSEK Not 2018 2017
Den löpande verksamheten 2
Årets resultat före skatt 447 603
Justeringar för:
 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 50 50
 Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet -559 -711
 Finansiella intäkter -28 -39
 Finansiella kostnader 70 83
Förändring i rörelsekapital -2 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 -14
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1
Finansieringsverksamheten
Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet, ägaruttag 739 0
Upptagna lån 495 790
Amortering av lån -1 140 -675
Betald ränta -77 -82
Erhållen ränta 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 33
Årets kassaflöde   -5 18
Likvida medel vid årets början 48 30
Likvida medel vid årets slut 43 48