Not 15 Finansiell nettoskuld m m

Finansiell nettoskuld

18/12/31 17/12/31
Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Finansiella anläggningstillgångar -1 832 -1 832 -2 597 -2 597
Likvida medel -43 -43 -48 -48
Skulder till kreditinstitut 4 971 5 251 5 612 5 906
Periodisering räntor 37 37 47 47
Summa 3 132 3 413 3 014 3 308
Räntebärande nettoskuld 18/12/31 17/12/31
Värderad till upplupet anskaffningsvärde 3 124 3 005

Räntefördelning

Räntefördelning beräknas på upp­låning inklusive upplupen ränta och likvida medel och framgår av nedanstående tabell:

2018 2017
Rörlig ränta, % 26 25
Fast ränta, % 74 75

Duration

2018 2017
Totala skuldportföljen, år 2,9 3,2

Räntebindningstid, förfallotider och räntebetalningar

Räntebindningstiden avser perioden fram till förfallo­tidpunkt eller tidpunkten för nästa räntejustering, om denna tidpunkt infaller tidigare. Med rörligt förräntad skuld menas sådan skuld som antingen har en förfallotidpunkt eller en ränte­justering som infaller under det kommande året. Skillnaden mellan nettoskuldens nominella värde respektive verkliga värde, avspeglar skillnaden mellan den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall och skuldens verkliga värde på balansdagen. Svedabs fordran på svenska staten avseende aktieägartillskott klassificeras som ett finansiellt instrument. Det är sannolikt att bolaget inte kommer att erhålla några faktiska betalningar. Tillskotten kommer att återbetalas genom utdelning. Instrumentet har på grund av sin speciella karaktär exkluderats från beräkningen av räntebindningstider och förfallotider för nettoskulden. Räntebindningstider motsvarar förfallotider och framgår av nedanstående tabeller.

Nettoskuld
31/12/18 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -43 -43 -43
Upplåning 1 321 265 860 250 370 1 915 4 981 5 251
Summa 1 278 265 860 250 370 1 915 4 938 5 208

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Nettoskuld
31/12/17 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -48 -48 -48
Upplåning 1 466 500 265 860 250 2 285 5 526 5 906
Summa 1 418 500 265 860 250 2 285 5 578 5 858

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Räntebetalningar

Räntebetalningar har beräknats enligt avtalade villkor för de fast förräntade lånen och enligt den implicita forwardräntan för den rörligt förräntade nettoskulden. Räntebetalningarna är fördelade på den aktuella nettoskulden och det ingår varken refinansiering av nettoskulden eller likviditetspåverkan från driften. Beloppen redovisas till nominella värden och motsvarar således den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall.

31/12/18 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nettoskuld
Skuld, netto 63 50 51 35 31 187 417