VD har ordet

Ökad säkerhet och rörlighet
– viktiga milstolpar 2018

De svenska landanslutningarna tillsammans med Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn främjar handel mellan länder och ger förutsättningar för en gemensam arbets- och bostadsmarknad i Skåne och Själland.

Svedab har ett ansvar att genom ett aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet säkra en affärsmässig drift och förvaltning av bron liksom att säkra en långsiktigt hållbar broförbindelse med hög tillgänglighet varje dag, året om.

Vägtrafiken över Öresundsbron var något lägre 2018 än 2017. Totalt passerade 7 502 306 vägfordon över bron. Svedabs resultatandel i Öresundsbrokonsortiet blev 2018 väsentligt lägre än 2017. Orsaken var främst att Öresundskonsortiet förtidsinlöst indexrealiserade instrument med kortare löptid och ersatt dem med icke indexrelaterade instrument med längre löptid och därvid realiserat en förlust som påverkar Svedabs resultatandel negativt. Under 2018 gjorde Svedab och A/S Öresund ett första uttag av kontanta medel ur Öresundsbrokonsortiet, vilket för Svedabs del innebar ett likviditetstillskott på 739 MSEK. Därigenom kunde också Svedab för första gången börja betala av på den skuld som bolaget har.

Ökad rörlighet som bidrar till regionens tillväxt

Länsstyrelsens beslut om att ge Svedab och Trafikverket tillstånd för dubbelriktad persontrafik på Kontinentalbanan vann laga kraft i slutet av januari 2018. Efter att under en lång tid arbetat med att erhålla tillståndet har Malmö stad tillsammans med Skånetrafiken nu möjlighet att knyta samman stadens östra och västra delar med hjälp av tågtrafik. Malmö stad har låtit uppföra en helt ny station på Kontinentalbanan intill stadsdelen Rosengård. Malmö stad har också rustat upp stationer i både Persborg och Östervärn. Tågtrafiken startade i december 2018. Den nya tåglinjen underlättar rörligheten för Malmöbor och besökare i staden och gör oexploaterad mark i närhet av stationslägena mer attraktiv för exempelvis byggen av nya bostäder.

Tillsammans med Trafikverket fortsatte Svedab under året med projekteringsarbetet för bullerskydd respektive samråd om dessa med berörda längs Kontinentalbanan. Allra senast 2021 ska nya skydd finnas på plats för att ytterligare dämpa bullret från tågen så att de nya tillståndskraven kan innehållas.

Ett särskilt ansvar för barns säkerhet

Utifrån en uttalad nollvision ska Svedab särskilt arbeta för barns säkerhet på och kring bolagets anläggningar. I takt med att områden längs Svedabs anläggning utvecklas och byggs ut, kommer också vissa fastigheter allt närmare både motorväg och järnväg. Det innebär i sin tur att anläggningen i vissa fall blir närmiljö för barn i området och därmed blir det viktigt hur grannfastigheterna planeras och utformas. Det gäller att byggherrarna skapar trafiksäkra närmiljöer för barn genom att lekparker och övriga ytor som stimulerar till lek planeras på ett sådant sätt att de inte lockar barn till vägens eller järnvägens område.

En del av arbetet under året handlade också om att fånga barnens egna perspektiv. Det har vi gjort genom att lyssna till deras idéer och tankar hur de tror att områdena kring järnväg och motorväg kan bli säkrare.

Sammantaget resulterade årets arbete i ett antal riktlinjer som ska tillämpas i samband med projekteringsarbeten liksom i de plansamråd som hålls och som Svedab deltar i med målet om att skapa en så säker närmiljö för barn som möjligt.

Konkurrensneutrala villkor

Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt som gör att dynamiken i regionen inte hämmas. 2013 lämnade HH-Ferries Group in en anmälan till EU-kommissionen om att Öresundsbroförbindelsen erhåller otillåtna statsstöd. I ett uttalande från 2014 konstaterade EU-kommissionen att den statliga finansieringen av såväl landanslutningar som den statligt garanterade upplåningen i konsortiet sker i linje med EU:s bestämmelser. EU-kommissionen slog vidare fast att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd. Ärendet om snedvriden konkurrens prövades dock av EU-domstolen under året och återvisades därefter till EU-kommissionen då ärendet inte ansågs ha handlagts av EU-kommissionen på korrekt sätt. Det innebär att EU-kommissionen nu är ålagd att utreda konsekvenserna av statsgarantierna.

En fortsatt hållbar utveckling av Svedabs anläggning

De åtta hållbarhetsområden som identifierades som väsentliga vid genomlysning av verksamheten 2015 bedöms som fortsatt relevanta. Utvecklingen under året för dessa redovisas på följande sidor.

Malmö den 20 mars 2019

Ulf Lundin
VD Svedab

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen.”

Svedab ur ett omvärldsperspektiv

”Vår verksamhet påverkas av förhållanden i omvärlden. Trafikflödet, som är avgörande för Öresundsbrokonsortiets intjäning och Svedabs resultatutveckling, är direkt kopplat till utvecklingen av den ekonomiska tillväxten, behovet av arbetskraft och boendekostnaderna i regionen.”

Ulf Lundin, VD Svedab