Hållbarhetsredovisningen omfattar Svedab och den svenska verksamheten om inget annat anges. Den upprättas med avsikten att på ett övergripande och konsekvent sätt spegla vår ambition att skapa en långsiktig och lönsam verksamhet. Rapporten är indelad i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering. Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat anges.

Svedabs hållbarhetsredovisning 2018 är upprättad i enlighet med GRI Standards; nivå Core. Den publiceras årligen och omfattar kalenderåret. Senaste hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2018 och redovisar hållbarhetsarbetet för 2017 som då upprättades i enligt GRI G4 nivå ”Core”.

Svedabs hållbarhetsredovisning är översiktligt granskad av tredje part, PwC.

Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.

För mer information om Svedabs hållbarhetsarbete:

Miljö

Fredrik Liljeqvist, driftchef
Telefon +46 40 660 98 83
fredrik.liljeqvist@svedab.se

Ekonomi och sociala frågor

Erna Ahlfors, ekonomichef
Telefon +46 40 660 98 82
erna.ahlfors@svedab.se

Svedabs hållbarhetsredovisning för 2018 fastställdes av styrelsen den 20 mars 2019.

Bo Lundgren
Ordförande

Jan Olson

Kerstin Hessius

Kristina Ekengren

Malin Sundvall

Ulf Lundin
VD