Indirekt ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar regionutveckling

Öresundsbron fyller såväl en symbolisk som central roll för utvecklingen i Öresundsregionen genom att dygnet runt, året runt, möjliggöra resor och transporter över sundet. Tillsammans med sin danska motsvarighet ska Svedab vara en garant för en säker och effektiv förbindelse över Öresund. Ett arbete som sker med den gemensamma målsättningen om en stabil ekonomisk utveckling och med ett årligt positivt resultat som ökar varje år.

A/S Øresunds anläggningar

1. 10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar

3. En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

Svedabs anläggningar

6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km.

7. Fosieby-Stockholmsvägen: järnväg 6 km.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar nu för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med Trafikverket och Malmö stad byggt trafikplatsen Naffentorp som invigdes i oktober 2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen.

MSEK Invigningsåret
2000
31 dec
2017
31 dec
2018
Värdet av totala investeringar vid årets ingång 2 992 2 993
Utrangeringar 0 -1
Totala investeringar under året 2 991 1 1
Summa 2 991 2 993 2 993
Bokfört värde 2 899 2 122 2073

Svedab har under 2018 i samarbete med Öresundsbrokonsortiet investerat 1 miljon kronor i en solcellsanläggning.

Strategiska initiativ som bidrar till utvecklingen

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen genom att:

  • erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen
  • utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov
  • utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/ kapacitetsförstärkningar
  • erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

Avbrott på Svedabs anläggning 2018

Svedabs järnväg och väg var, liksom 2017, öppen för trafik under hela året.

Ny pendel för ökad tillgänglighet och rörlighet

Genom ett aktivt samhällsengagemang vill Svedab på alla sätt verka för en ökad tillväxt i regionen. Det samarbete som Svedab 2010 inledde med Trafikverket och Malmö stad om att få ett ändrat tillstånd för Kontinentalbanan genom Malmö kom slutligen i mål under 2018. Banan är nu också tillåten för persontrafik och den s.k. Malmöpendeln kunde börja trafikera banan i december 2018.

Att knyta samman Malmös stadsdelar med hjälp av en ringlinje via Kontinentalbanan genom Malmö, Öresundsbanan och Citytunneln ger en rad fördelar i form av ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken och därmed ökad möjlighet till rörlighet för de boende. Dessutom bidrar Malmöpendeln till stadsutvecklingen genom att oexploaterad mark i närhet av stationslägena längs Kontinentalbanan blir mer attraktiv för nybyggnationer av till exempel bostäder.

Förutom den helt nybyggda tågstationen Rosengård har två befintliga stationer, Östervärn och Persborg, rustats upp inför att Malmöpendeln togs i drift. Tågen som går en gång i halvtimmen i vardera riktning under vardagarna gör stopp vid Malmö Central, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.

Resultatindikator GRI 203-2

Väsentligt bidrag till samhällsnyttan

2014 presenterade Öresundskomiteen rapporten ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen” som visade de samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK och till 6,5 miljarder SEK för 2013.

Temat på Årets stora Øresund Business Meeting 2018 var ”Synergier som framgångsrecept”. Där delade företagare och entreprenörer från 250 svenska och danska företag med sig av sitt innovativa tänkande, som skapat framgångsrika företag och projekt i Öresundsregionen. Vi kan konstatera att Öresundsbron bidrar till samhällsnyttan genom att bygga broar mellan människor och företag i Öresundsregionen.

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg

Trafiken i framtiden

Öresundsbron ingår i godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo ingår. När Fehmarn Bält-tunneln står färdig i slutet av 2020-talet kommer den internationella järnvägstrafiken från Skandinavien att löpa smidigare. Något som även kommer att främja svenskt näringsliv.

Trafikprognos

Svedabs bidrag till utveckling

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

År Initiativtagare Aktivitet
2018 Svedab/Trafikverket Erhåller bygglov för nya bullerskärmar.
2018 Svedab Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontågstrafik på Kontinentalbanan genom Malmö.
2017 Svedab Svedab och Trafikverket får tillstånd från länsstyrelsen för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö. Beslutet överklagas av boende längs banan. Mark – och miljödomstolen avslår överklagandet. De boende väljer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, som den 30 januari 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.
2017 Svedab Svedab och Trafikverket tecknar avtal om projektering av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö.
2017 Svedab Svedab och Öresundsbrokonsortiet tecknar avtal att uppföra en solcellsanläggning vid betalstationen vid Lernacken.
2016 Svedab Svedab och Trafikverket får slutliga bullervillkor från Mark- och miljööverdomstolen för tågtrafiken på Kontinentalbanan genom Malmö. Åtgärder kommer att krävas.
2016 Svedab Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut om slutliga villkor för tågtrafiken på Kontinentalbanan genom Malmö börjar Länsstyrelsen att bearbeta Svedabs och Trafikverkets ansökan om persontågstrafik på banan. Ansökan kompletteras på begäran från Länsstyrelsen.
2015 Malmö stad Malmö stad inventerar kvalitet i grundvattnet kring Malmö. Svedab samtycker till att prov tas i en av bolagets brunnar.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen beträffande slutliga villkor för Kontinentalbanan genom Malmö.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om ändringstillstånd hos Länsstyrelsen för att trafikera Kontintinentalbanan med persontåg.