Om Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets affärsidé

Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar – ekonomiskt, kulturellt och mentalt.

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt svensk-danskt intresse

Öresundsbrokonsortiet har bildats av Svedab och A/S Øresund. Öresundsbrokonsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron. Bron finansieras med lån som återbetalas vägtrafikantavgifter samt ersättningar från den svenska och danska staten för deras nyttjanderätt av järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i Öresundsbrokonsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolag enligt respektive lands skattelagstiftning.

Ägarnas inflytande

Öresundsbrokonsortiet är genom konsortialavtalet i princip organiserat som ett aktiebolag. Ägarnas rätt att besluta utövas på Öresundsbrokonsortiets stämma. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Styrelsen, som utses av stämman, består av fyra styrelseledamöter från Svedab och fyra från A/S Öresund. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan ägarna. Svedabs årsstämma utser sina ledamöter i Öresundsbrokonsortiets styrelse. Öresundsbrokonsortiets styrelse utser vd, fastställer affärsplaner och ansvarar för att det finns relevanta riktlinjer.

Verksamhetsstyrning

Öresundsbrokonsortiets styrelse har yttersta ansvaret för att förvaltningen av Öresundsbron är långsiktigt hållbar så att den planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden säkerställs. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastning så att såväl Öresundsbrokonsortiets som ägarbolagens lån blir återbetalda i enlighet fastställda mål. För att nå dessa långsiktigt finansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande:

  • en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning.
  • en väl fungerande finansförvaltning.

Intjäning

Cirka två tredjedelar av Öresundsbrokonsortiets intäkter genereras av vägtrafiken. Den återstående tredjedelen genereras av avgifter för upplåtelse av järnvägen på bron. Grundläggande principer om vägavgifterna är reglerade i det ursprungliga avtalet om Öresundsbron medan avgifter för upplåtelse av järnvägen är reglerade i ett tilläggsavtal mellan Sverige och Danmark som tecknades inför brons öppnande. Avgiften för att disponera järnvägen påverkas inte av antal tåg eller resenärer utan utgör en fast avgift, som för Sveriges del erläggs av Trafikverket och regleras årligen i takt med inflationen.

Lånar på den internationella kapitalmarknaden

Öresundsbrokonsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden. Upplåningen garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten. Svenska staten har genom Riksgälden tecknat ett granskningsavtal med Öresundsbrokonsortiet. I detta regleras Öresundsbrokonsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy samt informationsåtaganden. Riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i Öresundsbrokonsortiets finanspolicy.

Frågan om statsstöd

EU-kommissionen fick 2013 av HH-Ferries Group motta en anmälan där Öresundsförbindelsen påstås erhålla otillåtna statsstöd.

Kommissionen meddelade redan 1995 att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse. I ett uttalande 2014 konstaterar EU-kommissionen att beslutet om den statliga finansieringen skedde i linje med EUs bestämmelser. Kommissionens konkurrenskommissionär pekar på att Öresundsförbindelsen främjar den regionala integrationen mellan Sverige och Danmark och gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

EU-kommissionens beslut från 2014 har överklagats till Tribunalen. Sverige och Danmark kallades till förhandlingar i oktober 2017. Ärendet har ännu inte avgjorts då det av Tribunalen har återförvisats till EU-kommissionen för ny handläggning.

Ägarnas uttag

Frågan om ägarnas uttag från Öresundsbrokonsortiet regleras i konsortialavtalet.