Miljömässig hållbarhet

Svedab och hållbar resursanvändning

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring landanslutningar. Vi har säkerställt att all energi som vi förbrukar är förnybar och ser till ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier.

Grundvatten

Årets kontrollmätningar visar att inga överskridanden har skett. Svedab uppfyllde således mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för grundvattenavsänkningar vid samtliga brolägen.

Buller

De fåtal stämningsprocesser som förekommit mot Svedab och Trafikverket har främst rört möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan genom Malmö under byggtiden, samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Ingen ersättning har utbetalats under 2018. Buller från motorvägen har hittills inte varit föremål för någon anmälan.

Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling

Svedab har under 2018 undersökt möjligheten till driftoptimering av systemet för att uppnå en sänkt energiförbrukning per liter vatten i pumpstationerna utan att villkoren för grundvattensänkning äventyras. Analysen visade att en optimering utifrån det tekniska underlag som kunde tas fram inte var möjlig. Energiförbrukningen kommer fortsatt att följas upp.

Resultatindikator GRI 302-1

En ökad energiförbrukning med 17 procent är missvisande för verksamheten. För att få bättre kontroll monterades separata elmätare för grundvattenpumparna 2015. Under 2016 och 2017 var elförbrukningen för fyra av de fem brolägena där grundvattnet pumpas, mätt per liter vatten, relativt konstant. Förbrukningen för det femte broläget både fluktuerade och totalt sett kraftigt minskade på ett sätt som inte var normalt. Vi har därefter kunnat slå fast att orsaken till minskningen berodde på en felkoppling i samband med nätägarens mätarbyte under 2016. Felet rättade till i början av 2018. Verklig elförbrukning för 2016 och 2017 kommer aldrig att kunna fastställas. Datan baseras istället på summering av Svedabs samtliga elmätare.

Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från förnybara energikällor.

Svedab har i samarbete med Öresundsbrokonsortiet under 2018 investerat i en solcellsanläggning vid betalstationen på Lernacken. Anläggningens storlek är maximalt 255 kW, vilket är dagens gräns för energibeskattning. En högre nivå skulle innebära att Svedab skulle klassificeras som energibolag. Syftet med anläggningen är att bidra till produktion av grön el och att långsiktigt minska kostnaden för den egna elförbrukningen. Svedabs investering uppgår till 37,5 procent av den totala investeringen och får därför tillgodoräkna sig motsvarande andel av elproduktionen. Svedab upplåter mot ett arrende även den mark som anläggningen är uppförd på. Livslängden beräknas uppgå till 30 år.

ENERGIFÖRBRUKNING
Kwh

Energiförbrukningen

+17 %