Ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet

Svedab ska tillsammans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresundsbrokonsortiet och medverka till att Öresundsbrons varumärke stärks. Det långsiktiga värdet ska tryggas genom att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer.

*Bakgrund

I statligt ägda bolag fastställs ekonomiska mål av stämman. Inför beslutet om Öresundsbron rådde en politisk oenighet och debatten var livlig kring finansieringslösning, miljöpåverkan och nyttan för samhället med en fast förbindelse mellan länderna. Svedabs ekonomiska mål har haft sitt ursprung i riksdagens beslut om finansieringen av Öresundsbron och de svenska landanslutningarna. Återbetalningstiden för de svenska lånen beräknades då till 30 år. Skatteverket kom att pröva frågan om vägavgifterna skulle beläggas med moms och fastslog att det rörde sig om en momspliktig tjänst. Därmed förlängdes den beräknade återbetalningstiden med ytterligare cirka tio år, från 30 till 40 år.

För Svedab är målet att nå de ekonomiska mål som ägaren fastställer. Idag pekar aktuella räntabilitetsberäkningar på att Svedabs lån med stor sannolikhet kommer att vara återbetalda före utgången av år 2030.

Direkt genererade och distribuerade värden 2017 2018
MSEK
Generade värden:
Rörelseintäkter 11 12
Ränteintäkter 38 27
Resultatandel Öresundsbrokonsortiet 711 559
760 598
Distribuerade värden:
Rörelsekostnader -19 -27
Anställda -5 -5
Långivare -83 -70
-107 -102
Behållet ekonomiskt värde 653 496
Avstämning finansiellt resultat:
Avskrivningar -50 -49
Skatt -133 -100
Årets resultat 470 347

Svedabs ägare har under år då Svedabs verksamhet gått med underskott tillskjutit aktieägartillskott i form av reverser som löper med ränta. Bolagets totala fordran på ägaren uppgick vid årets början till 2,6 miljarder kr. Svedabs årsstämma 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget skulle dela ut 793 miljoner kr genom att minska sin fordran på ägaren med motsvarande belopp. Ränteintäkterna minskar i takt med att fordran minskar.

Öresundsbrokonsortiet redovisade även för 2018 ett betydande överskott, värderat enligt svenska redovisningsprinciper (d v s ej marknadsvärdering av finansiella instrument). Resultatutvecklingen betydde också att Svedab för 2018 kunde redovisa ett positivt resultat. Att resultatet blev lägre än föregående år förklaras av en realisationsförlust avseende finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet. På Öresundsbrokonsortiets stämma 2018 beslutades att ägarbolagen skulle göra uttag av likvida medel. Svedabs likviditet stärktes med 739 miljoner kronor.

2018 använde Svedab 650 miljoner kronor av likviditetstillskottet från Öresundskonsortiet till att återbetala en del av skulden till Riksgälden, vilket bidrog till lägre räntekostnader.

Avskrivningar och skattekostnaden är inte kassaflödespåverkande. Skattekostnaden uppkommer i takt med att Svedab skriver av den latenta skattefordran, som bolaget har bokfört då det har bedömts högst sannolikt att de ackumulerade skattemässiga underskottsavdragen kommer att utnyttjas.

Svedabs skuldkurva

Räntabilitetsberäkningarna pekar på att Svedabs lån kommer att vara återbetalda före 2030.

Resultatindikator GRI 201-4

Finansiellt stöd från den offentliga sektorn

Svedab får låna i Riksgälden eftersom bolagets investeringar i infrastruktur är av stor samhällsekonomisk betydelse och att bolaget är till 100 procent statligt ägt. För Svedabs del är villkoren för lån i Riksgälden förmånligare jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. Genom att Svedabs avtal baseras på reporäntan (plus ett administrativt påslag) har Svedabs rörliga lån under 2018 fortsatt löpt med minusränta. Svedab har inte med någon rimligt säkerhet kunnat kvantifiera förmånen, eftersom en mängd hypotetiska frågeställningar i så fall skulle behöva besvaras.

Svedabs ägare har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för att bolagets eget kapital alltid ska uppgå till ett belopp som minst motsvarar aktiekapitalet. Någon risk för att Svedab ska försättas i likvidation finns således inte. Ytterligare en försäkring mot likviditetsrisken är en obegränsad möjlighet att i Riksgälden låna till amorteringar och räntebetalningar. För den löpande driften finns en låneram som, enligt proposition 2009/10:1, uppgår till 3,4 miljarder SEK (basår: 2009). Låneramen är ännu inte fullt utnyttjad.

Lånevillkor och räntor

Svedabs lånevillkor per den 31 december 2018 i jämförelse med svenska marknadsräntor

Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin.

Resultatindikator GRI 205-2

Viktigt initiativ som rör anti-korruption

Styrelsen har som ett led i kommunikationen med och utbildning av bolagets medarbetare beslutat att Svedab ska tillämpa ”Näringslivskoden”; Institutet mot mutor: ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Koden bedöms ge den vägledning i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner får användas och hjälper oss att göra rätt bedömning av vad som är en tillåten respektive otillåten förmån. Koden ger också vägledning om hur en anställd ska bete sig i tveksamma situationer. Ytterligare information finns på http://www.institutetmotmutor.se

Resultatindikator GRI 205-3

Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder

Svedab har inte haft några incidenter som kan kopplas till korruption under året.