Social hållbarhet

Svedab och hållbara relationer

Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga byggstenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God affärsetik berör både Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

Inga upphandlingar av nya leverantörer har skett under året.

Goda verksamhetsmetoder är centrala framgångsfaktorer för långsiktigt värdeskapande

För Svedab innebär anti-korruption att vi ska värna om konkurrens på lika villkor och ta avstånd från exempelvis kartellbildningar liksom otillbörliga ersättningsformer. Ingen i bolaget får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning, på bolagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Våra anställda uppmanas också att undvika situationer som innefattar någon form av intressekonflikt.

Utbildning ett viktigt led för att minska riskerna

Svedabs medarbetare ska ha god kännedom om de lagar och regler som ska efterlevas samt kunna förstå och identifiera risker.

En annan viktig del av arbetet med anti-korruption är att verka för att leverantörer och samarbetspartners tar sitt ansvar och aktivt arbetar med frågan. I Svedabs verktyg för riskklassificering av leverantörer ingår även att bedöma risker för korruption.

Resultatindikator GRI 416-A

Säkerhetsarbetet är en ständig process

En trafiksäker förbindelse är en högst prioriterad fråga

Olyckor i samband med privat resande såväl som i tjänsten, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall liksom orsaka allvarliga skador på Svedabs anläggning. Trafiksäkerhet är därför en viktig och prioriterad fråga. Säkerhetsarbetet på och runtomkring vår anläggning är under ständig utveckling. Målsättningen för det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs idag, är den nollvision som fastslagits i ett riksdagsbeslut. Anläggningen ska också vara en säker arbetsplats för alla som utför någon form av arbete på och/eller vid anläggningen.

Barns säkerhet – ett särskilt ansvar

Generellt är risken stor för att komma till skada om man olovligen eller utan tillstånd befinner sig på Svedabs anläggningar. I takt med att nya områden i och runt Malmö exploateras och byggs ut kommer också vissa fastigheter att lokaliseras allt närmare Svedabs motorväg och järnväg. Det innebär att väg- och järnvägsområdet kan bli närmiljö för barn i området och det blir viktigt hur grannfastigheterna planeras och utformas. Genom att förlägga lekparker och ytor som stimulerar till lek på ett sådant sätt att de inte lockar till vägens eller järnvägens område innebär att närmiljöer för barnen kan skapas som bidrar på ett trafiksäkert och positivt sätt.

Utifrån den uttalade nollvisionen ska Svedab särskilt arbeta för barns säkerhet på våra anläggningar – men också värna om barns rättigheter i ett bredare perspektiv. Som grund för vårt ansvar finns barnkonventionens grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Under 2018 studerade vi särskilt frågor som rör barns säkerhet och resultatet finns nu upptaget i vårt drift- och underhållsprogram som ett särskilt område. Under 2018 började vi arbeta med att fånga barnens egna perspektiv. Helt enkelt, ta reda på och lyssna till deras idéer och tankar hur de vill att områdena kring järnväg och motorväg kan bli säkrare liksom hur de i framtiden skulle vilja resa över Öresund.

Mot bakgrund av allt detta fortsätter nu arbetet med att belysa säkerheten ur ett barnperspektiv i vårt projekteringsarbete liksom i de plansamråd vi deltar i med målet om en så säker närmiljö för barnen som möjligt. Då Trafikverket innehar rollen som infrastrukturförvaltare av Svedabs järnvägsanläggningar har kontakt etablerats med Trafikverkets nationellt ansvarige för barnperspektivfrågor.

Bakgrund

Under 2017 påbörjades ett arbete med att belysa barns säkerhet och tillgänglighet till Svedabs anläggningar. Utgångspunkten var FN:s barnkonvention och därvid:

  • skapa bästa möjliga förutsättningar för barns rörelsefrihet och säkerhet;
  • skapa en användbar miljö för barn;
  • undanröja hinder för barn att använda transportsystemet;
  • tillse att tillgängligheten till viktiga målpunkter för barn beaktas tidigt i den fysiska planeringen samt vid projektering, byggande, drift och underhåll;
  • stimulera andra aktörer att ta hänsyn till barns behov av tillgänglighet, säkerhet och god miljö; och
  • samråda med barn eller de som företräder barn.

Så säkra är Svedabs landanslutningar

Grundläggande för att nå vår målsättning är att samtliga säkerhetsföreskrifter iakttas och aldrig åsidosätts. Säkerhetsarbetet handlar också om en ständig process med att utbilda och repetera, inte minst för att minimera riskerna med den mänskliga faktorn. Ytterligare en viktig bit i säkerhetsarbetet är utformningen av själva infrastrukturen. Yttre Ringvägen är en modern, bred och fyrfilig motorväg utformad med flacka slänter för att minska skaderisken vid en avkörning. Öresundsbanan är en dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre Ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan järnväg och motorväg ska minimera risken för krock mellan tåg och vägtrafik. Kontinentalbanan genom Malmö är också en dubbelspårig järnväg och fick vid senaste ombyggnaden ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning.

Svedab följer händelseutvecklingen

I första hand är det Trafikverket genom driftsavtalen som är skyldigt att upprätthålla system för olycksrapportering och genomföra de analyser som ska leda till att säkerheten förbättras. Svedab följer Trafikverkets rapportering.

Incidenter med vilt

Under senare år har vi noterat att antalet incidenter där vilt tar sig in på Yttre Ringvägen och betalstationen har ökat. Incidenter av allvarligt slag har ännu inte inträffat. En projektgrupp tillsattes 2016 för att utreda huruvida viltstängsel skulle kunna vara ett alternativ. Gruppen beslutade att avvakta med viltstängsel och som första åtgärd valde man istället att bredda den växtfria zonen närmast vägen. Åtgärden vidtogs under 2018 och vi kommer att fortsatt följa upp om åtgärden var tillräcklig.

Förebygga felkörningar

Svedab har analyserat och tagit fram förslag till hur antalet felkörningar från den svenska sidan i riktning mot betalstationen vid Lernacken kan minskas. Förslaget innebär förstärkt skyltning på sträckan mellan trafikplats Vintrie och betalstationen. Genom denna åtgärd ska bilisterna uppmärksammas på vad som är den sista avfarten mot Malmös lokala gatunät via baksidan av betalstationens norra byggnad. Man hoppas därmed att antalet bilister som väljer att backa tillbaka eller vända på motorvägen kraftigt ska reduceras.

Förslag på alternativa resvägar över Öresund om eleverna i klass 3c vid Fridhemsskolan i Malmö får önska.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg
Olyckor på Svedabs anläggning - Väg