Väsentliga hållbarhetsområden för Svedab

Väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av de hållbarhetsområden som Svedab bedömer som strategiska respektive de som är viktiga för våra intressenter. Prövning av hållbarhetsområden och deras aktualitet görs årligen.

Processen för vår väsentlighetsanalys

Utgångspunkten för Svedabs analys av väsentliga områden är ägarens uppdrag tillsammans med riktlinjerna för verksamhetsstyrningen, risker samt mål och strategier. Till detta har vi lagt till intressentdialoger och förhållanden i vår omvärld. Vid övergången till GRI G4 2015 gjordes en särskild analys för att identifiera ytterligare potentiella hållbarhetsområden av betydelse för Svedab. I nästa steg gjordes en systematisk analys av var varje områdes relevans för dels Svedab, dels våra intressenter. De åtta utvalda områdena, som vi samlar under rubrikerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är förankrade hos Svedabs ägare, Riksgälden och Trafikverket.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi

Indirekt ekonomisk påverkan

Anti-korruption

Miljömässig hållbarhet

Energi

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter

Social hållbarhet

System för hantering av synpunkter och anmälningar

Utvärdering av leverantörer

Kundernas säkerhet och hälsa

Påverkan och ansvar inom och utom Svedabs verksamhet

 

Område Inom Svedab Utanför Svedab
Ekonomi X
Indirekt ekonomisk påverkan X
Energi X
Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter X
System för hantering av klagomål, anmälningar X
Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga, arbetsrättsliga grunder och mänskliga rättigheter samt socialt och etiskt uppförande X
Anti-korruption X X
Kundernas säkerhet och hälsa X