HÅLLBARHETSREDOVISNING

2018

Vd har ordet

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen.”

Läs mer

SVEDAB OCH FNs GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Med utgångspunkt i Svedabs uppdrag och målen för verksamheten har vi gjort en genomgång av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, vilken visar att Svedabs mål knyter an till ett antal av de globala målen.

Läs mer

Att styra mot hållbarhet

Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den är ett komplement till den finansiella rapporteringen och ger läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande.

Hållbarhet i siffror

100%

Andelen förnybar energi

365

Svedabs anläggning var öppen under årets alla dagar

0

Inga allvarliga olyckor eller dödsfall på Svedabs anläggningar

Ett särskilt ansvar för barns säkerhet

Svedab har en uttalad nollvision om att särskilt arbeta för barns säkerhet på och kring Svedabs anläggningar. Under 2018 stod frågan extra i fokus för oss och arbetet resulterade i riktlinjer för hur säkerheten inom vårt ansvarsområde kan tryggas ytterligare.

Läs mer

Invigning av Malmöpendeln

Efter en pampig invigning med tal av kommunstyrelsens ordförande i Malmö och generaldirektören för Trafikverket, avgick så premiärturen för Malmöpendeln den 9 december från Svågertorps station. Det blev också starten för en ny ringlinje som nu binder samman Malmös västra och östra delar.

Läs mer