En intressant dialog

Svedabs intressenter påverkar och påverkas av vår verksamhet i varierande grad. Löpande dialoger och samråd är grundläggande för att få förståelse för deras behov och förväntningar på oss. Dialogen hjälper oss också att göra rätt prioriteringar i vidareutvecklingen av ett hållbart företagande.

Intressentdialogen

Långsiktighet är något som inte bara präglar hur Svedabs verksamhet bedrivs, utan är även tongivande för hur våra intressentrelationer hanteras och utvecklas. Oavsett om intressenten är nära knuten till verksamheten såsom Näringsdepartement/regering och Trafikverket eller är en intressent som vi anlitar för ett uppdrag, strävar vi alltid efter att bygga långsiktiga och goda relationer. Förändringar i vår omvärld som gör att nya behov uppstår är oftast skälet till att nya intressentrelationer inleds liksom att befintliga relationer avslutas. Kontakt med våra intressenter sker företrädesvis när det finns ett ärende eller så uppstår dialogen när vi anlitar nya entreprenörer.

Svedab vill bredda dialogen

Svedabs yttersta ansvar för drift och underhåll av de svenska landanslutningarna innebär en skyldighet att bevaka att funktion och säkerhet upprätthålls. Även om landanslutningarna upplevs fungera tillfredställande, är Svedabs ambition att utveckla dessa ytterligare. Det gör vi bäst genom att ta reda på våra intressenters uppfattning, synpunkter och förväntningar på vår verksamhet. Allt i syfte att bidra till en ännu bättre miljö, högre säkerhet och trivsel för de som färdas på eller på annat sätt berörs av broförbindelsen.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss

Via Svedabs webbplats http://svedab.se/kontakt/#synpunkter finns möjlighet att vända sig till oss med synpunkter som rör Svedabs drift och skötsel av anläggningen. Det är främst en plats för frågor som rör den allmänna säkerheten på och vid anläggningen. För akuta händelser hänvisas till Trafikverket som på Svedabs uppdrag självständigt ansvarar för den praktiska driften och underhållet. Frågor som rör buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanteras av Svedab eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar också för faciliteter vid rastplats Skånegården och för grönytor som bullervallar, slänter och planteringar längs med motorvägen mellan E6 och brofästet vid Lernacken.

Svedab uppmanar alla med frågor och synpunkter att ta kontakt via webbplatsen.