VD har ordet

Öresundsbron – en viktig symbol för en gränsöverskridande samverkan

Öresundsbron utgör grunden för utvecklingen av Öresundsregionen, genom att dygnet runt möjliggöra resor och transporter över sundet. Under 2015 har utmanande och svåra händelser i vår omvärld gjort Öresundsbroförbindelsen till symbol också för andra frågor. För mig är det därför viktigt att förtydliga Svedabs uppdrag och vår roll i relation till händelser i omvärlden.

Infrastrukturen vi äger är en förutsättning för att både väg- och tågtrafiken ska nå fram till Öresundsbron. Som delägare i Öresundsbrokonsortiet ska vi tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Öresund se till att upprätthålla en säker förbindelse. Vi ska gemensamt se till att den fasta förbindelsen mellan våra två länder främjar handel och underlättar människors resor. Att stänga av bron för något annat än av säkerhetsskäl är främmande för oss. Vårt uppdrag är tydligt – vi ska hålla Öresundsbron öppen och farbar för väg- och järnvägstrafik dygnet runt, året runt. Skälen för att stänga av bron för trafik kan vara stark vind, nedisning eller en trafikolycka. Vår målsättning för landanslutningarna är att dessa endast ska stängas av för planerat underhåll och vi kan konstatera att varken vägen eller järnvägen behövde stängas av på grund av olyckor under 2015.

Vårt ansvar för en hållbar ekonomisk helhet

Svedabs ekonomiska framgång är beroende av Öresundsbrons lönsamhet. Svedab är därför indirekt beroende av vägtrafikens utveckling över bron. Brons marknadsandel av den totala vägtrafiken över Öresund uppgår till 80 procent och vi kan för andra året i rad notera en ökande vägtrafik. Ökade vägintäkter och lägre räntekostnader bidrog till en positiv resultatutveckling i Öresundsbrokonsortiet som i sin tur bidrog till Svedabs vinst på 223 miljoner kronor. Idag pekar prognoserna på att ägarna kan börja göra uttag från konsortiet 2018 och att samtliga lån kan vara återbetalda före 2040 – vår ekonomiska målsättning.

Ett grundligt arbete med att identifiera våra väsentligaste hållbarhetsfrågor

Under 2015 har vi gjort en grundlig analys av vårt hållbarhetsarbete och harmoniserat vår modell för verksamhetsstyrningen med regelverket GRI G4. Vi har lyft fram alla de frågor som är av största strategiska vikt för Svedab liksom de frågor som våra intressenter håller som viktiga. Vår ambition är att vara ett föredöme inom hållbart företagande. Vi har tydliggjort att leverantörskedjan inkluderas i vårt ansvar och att vi, som en central del av samarbetet, vill försäkra oss om att de delar våra värderingar. Vi bad därför våra största leverantörer att delta i en enkät angående deras hållbarhetsarbete och kan konstatera att samtliga arbetar med hållbarhetsfrågor – om än i varierande mognadsgrad. Vi kommer att ägna oss åt frågor som rör leverantörskedjan även framgent.

Svedabs roll som möjliggörare

Med ambitionen att motverka sociala barriärer i Malmö samarbetar Svedab med Malmö stad och Trafikverket för att persontrafik med tåg återinförs på Kontinentalbanan. Trafiken kommer i så fall ledas genom de östra delarna av Malmö där en etablering av nya stationer skulle möjliggöra en större rörlighet för de boende och därtill väsentligt korta deras restider till storstadsregionen Köpenhamn.

Öresundsbron ska fortsatt vara en viktig motor för integrationen mellan våra två länder. Vi är klara över uppdraget vår ägare har gett och tar vårt ansvar för detta genom att tillhandahålla en öppen och hållbar Öresundsbroförbindelse.

 

Malmö, mars 2016

Ulf Lundin

VD Svedab

”Öresundsbron är och ska fortsatt vara en viktig motor för regionens utveckling och integrationen mellan våra två länder.”