Ansvarsfullt företagande

Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet

Svedab ska tillsammans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresundsbrokonsortiet och medverka till att Öresundsbrons varumärke stärks. Det långsiktiga värdet ska tryggas genom att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer.

*Kort historisk bakgrund

I statligt ägda bolag fastställs ekonomiska mål av stämman. Svedabs ekonomiska mål bygger på riksdagens beslut om finansieringen av Öresundsbron och de svenska landanslutningarna. Inför beslutet om Öresundsbron rådde en politisk oenighet och debatten var livlig kring finansieringslösning, miljöpåverkan och nyttan för samhället med en fast förbindelse mellan länderna. Finansieringen var och är en bärande fråga och för Svedab är den överordnade uppgiften att nå det ekonomiska målet som ägaren har fastställt.

Initialt beräknades återbetalningstiden för de svenska lånen till 30 år. Tveksamheter fanns kring frågan om vägavgifterna skulle beläggas med moms eller ej. När frågan senare prövades fastslog Skatteverket att det rörde sig om en momspliktig tjänst. Därmed förlängdes också återbetalningstiden med ytterligare cirka tio år.

Direkt genererade och distribuerade värden 2015 2014
MSEK
Generade värden:
Rörelseintäkter 6 6
Ränteintäkter 43 46
Resultatandel Öresundsbrokonsortiet 403 521
452 573
Distribuerade värden:
Rörelsekostnader -18 -21
Anställda -5 -5
Långivare -93 -105
-116 -131
Behållet ekonomsikt värde 336 442
Avstämning finansiellt resultat:
Avskrivningar -50 -50
Skatt -63 -86
Årets resultat 223 306

Resultatet av Svedabs andel i Öresundsbrokonsortiet bidrar väsentligt till Svedabs resultat. Ägarna gör ännu så länge inga uttag av kontanta medel från Öresundsbrokonsortiet, varför Svedab alltjämt lånar i Riksgälden för att kunna fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Avskrivningar och skattekostnaden är inte heller kassaflödespåverkande. Avskrivningarna avser investeringarna i landanslutningarna. Skattekostnaden uppkommer i takt med att Svedab skriver av den latenta skattefordran, som bolaget har bokfört då det bedöms högst sannolikt att ackumulerade skattemässiga underskottsavdragen på 2 miljarder kronor kommer att utnyttjas.

Svedabs skuldkurva

Räntabilitetsberäkningarna pekar på att Svedab kan börja göra uttag från Öresundsbrokonsortiet 2018.

Resultatindikator G4-EC 4

Finansiellt stöd från den offentliga sektorn

Svedab får låna i Riksgälden eftersom bolagets investeringar i infrastruktur är av stor samhällsekonomisk betydelse. För Svedabs del är villkoren för lån i Riksgälden förmånligare jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. Genom att Svedabs avtal baseras på reporäntan (plus ett administrativt påslag) har Svedabs rörliga lån under 2015 löpt med minusränta. Förmånen går inte kvantifiera med någon rimlig säkerhet.*

Någon risk för att Svedab ska försättas i likvidation finns inte. Svedabs ägare har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för att Svedabs egna kapital alltid ska uppgå till ett belopp som minst motsvarar aktiekapitalet. Ytterligare en försäkring mot likviditetsrisken är en obegränsad möjlighet att i Riksgälden låna till amorteringar och räntebetalningar. För den löpande driften finns en låneram som, enligt proposition 2009/10:1, uppgår till 3,4 miljarder SEK (basår: 2009). Låneramen bedöms räcka fram till den tidpunkt då ägarna börjar göra uttag från konsortiet.

* För att förmånen ska kunna kvantifieras är det nödvändigt att fastställa en referensränta, vilket kräver svar på en mängd hypotetiska frågeställningar. Till exempel hur Svedab hade varit kapitaliserat på marknadsmässiga villkor, hur kapitalstrukturens fördelning mellan eget och främmande kapital med därtill hörande kredittillägg hade sett ut. Utfallet ändras beroende på vilka antaganden som görs och vår bedömning är att förmånen inte går att fastställa med rimlig säkerhet.

Lånevillkor och räntor

Svedabs lånevillkor per den 31 december 2015 (%)

Riksgälden
Avista -0,35
5 år 0,42
10 år 1,19
De administrativa påslagen varierar mellan 0,00 – 0,08 procent.
Svenska marknadsräntor för motsvarande löptider och datum (%)
Reporänta -0,35
5 år 0,30
10 år 0,99

Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin.