Väsentliga hållbarhetsområden för Svedab

Väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av de hållbarhetsområden som Svedab bedömer som strategiska respektive de som är viktiga för våra intressenter.

Processen för vår väsentlighetsanalys

Utgångspunkten för Svedabs analys av väsentliga områden är ägarens uppdrag tillsammans med riktlinjerna för verksamhetsstyrningen, risker samt mål och strategier. Till detta har vi lagt intressentdialoger och förhållanden i vår omvärld. Utifrån GRI G4:s ramverk gjordes inledningsvis en särskild analys för att identifiera ytterligare potentiella hållbarhetsområden av betydelse för Svedab. I nästa steg gjordes en systematisk analys av varje områdes relevans för dels Svedab, dels våra intressenter. Resultatet i form av åtta utvalda hållbarhetsområden har förankrats hos Svedabs ägare, Riksgälden och Trafikverket.

Ekonomi

Indirekt ekonomisk påverkan

Energi

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter

System för hantering av synpunkter och anmälningar

Utvärdering av leverantörer

Anti-korruption

Kundernas säkerhet och hälsa

Väsentlighetsanalysen ringar in de mest väsentliga områden inom hållbart företagande som Svedab ska styra mot och kommunicera kring. Två områden har tillkommit, System för hantering av synpunkter och anmälningar samt Utvärdering av leverantörer. Övriga områden ingår sedan tidigare i Svedabs verksamhetsstyrning.

Världens ledare har under 2015 förbundit sig till 17 Globala Mål för att under de närmaste 15 åren undanröja de tre största hoten mot en hållbar utveckling: extrem fattigdom, ojämlikheter och orättvisor i världen samt klimatkrisen. De Globala Målen bildar tillsammans en övergripande vision för vad ett globalt hållbarhetsarbete kan leda till om alla bidrar maximalt. Målen ger även Svedab en möjlighet att förstå omvärldens förväntan på vår verksamhet. Genom vårt arbete med att tillämpa ISO 26000 liksom GRI:s modell för hållbarhetsstyrning har vi kommit en bit på väg. Vi arbetar redan med frågor som rent vatten, hållbar energiförbrukning, god hälsa och hållbar infrastruktur, anti-korruption och goda arbetsvillkor. Under 2016 kommer vi att undersöka om det finns åtgärder som berör något av dessa områden där Svedab ytterligare kan bidra.

 

Område Inom Svedab Utanför Svedab
Ekonomi X
Indirekt ekonomisk påverkan X
Energi X
Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter X
System för hantering av klagomål, anmälningar X
Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga, arbetsrättsliga grunder och mänskliga rättigheter samt socialt och etiskt uppförande X X
Anti-korruption X X
Kundernas säkerhet och hälsa X

Svedabs ansvar och påverkan sträcker sig längs hela värdekedjan. Samtidigt som våra möjligheter att påverka varierar i omfattning. Svedab har två stora kunder, Arlandabanan Infrastructure AB och Trafikverket, samt ett 100-tal leverantörer. Trafikverket är vår största leverantör från vilket vi köper all drift och underhåll av järnvägen och motorvägarna. Övriga leverantörer finns inom tjänstesektorn, som drift- och underhåll av bolagets pumpanläggningar, juridik, försäkringar och IT. Den främsta möjligheten att styra och påverka verksamheter som ligger utanför vår egen är genom urvalskriterier och tydliga krav på miljöhänsyn, ett socialt och affärsetiskt uppförande.