GRI-Index

Generella standardindikatorer
STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalande från vd om Svedabs hållbarhetsstrategi
ORGANISATIONSPROFIL
G4-3 Firma
G4-4 Varumärke och tjänster
G4-5 Lokalisering av bolagets huvudkontor
G4-6 Antal länder som bolaget har verksamhet i
G4-7 Ägarstruktur och företagsform
G4-8 Marknader som bolaget är verksamt på
G4-9 Det redovisade bolagets storlek
G4-10 Anställda
G4-11 Kollektivavtal
G4-12 Företagets distributionskedja
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden
TILLÄMPNING AV EXTERNA RIKTLINJER
G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen
G4-15 Tillämpning av externt erkända riktlinjer
G4-16 Sammanslutningar som företaget är medlem i
IDENTIFIERADE MATERIELLA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17 Rapportens omfattning
G4-18 Processer för att fastställa innehåll och avgränsningar

Processer för att fastställa innehåll och avgränsningar

G4-19 Materiella aspekter
G4-20 Materiella aspekter inom organisationen
G4-21 Materiella aspekter utanför organisationen
G4-22 Förändringar av tidigare redovisad information
G4-23 Väsentliga förändringar avseende avgränsning, omfattning, mätmetoder

Väsentliga förändringar avseende avgränsning, omfattning, mätmetoder

INTRESSENTER
G4-24 Intressentgrupper och intressenter som bolaget har kontakt med
G4-25 Principer för identifiering och urval av intressenter
G4-26 Intressentdialoger
G4-27 Väsentliga frågor som framkommit vid intressentdialoger
INFORMATION OM REDOVISNINGEN
G4-28 Redovisningsperiod
G4-29 Senast avlämnad redovisning
G4-30 Redovisningscykel
G4-31 Kontaktpersoner
G4-32 GRI index
G4-33 Bestyrkanderapport
BOLAGSSTYRNING
G4-34 Företagsledning
ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Uppförandekod
Specifika standardupplysningar
VÄSENTLIGT OMRÅDE DMA/INDIKATOR AVSNITT
Ekonomi
G4-DMA Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet
G4-EC1 Finansiell information
G4-EC4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn
Indirekt ekonomisk påverkan
G4-DMA Svedab och hållbar regionutveckling
G4-EC7 Investeringar i svenska landanslutningar
G4-EC8 Väsentligt bidrag till samhällsnyttan
Energi
G4-DMA Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling
G4-EN3 Energiförbrukning
Efterlevnad lagar, förordningar och föreskrifter
G4-DMA Miljölagstiftning – en del av Svedabs vardag
G4-EN29 Böter och andra sanktioner för brott etc
System för hantering av synpunkter och anmälningar G4-DMA Svedab vill bredda dialogen
Utvärdering av leverantörer
G4-DMA Utvärdering av leverantörerna för en hållbar utveckling
G4-EN32, G4-LA14,G4-HR10 Utvärdering av nya leverantörerna på grunder som miljö, arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter
Anti-korruption
G4-DMA Goda verksamhetsgrunder är centrala framgångsfaktorer för långsiktigt värdeskapande
G4-SO4 Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder
Kundernas säkerhet och hälsa
G4-DMA En trafiksäker förbindelse är en högst prioriterad fråga
G4-PR1 Säkerhetsarbete är en ständig process
Avvikelse: Hela verksamheten har bedömts ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Att förhindra olyckor och tillbud på de svenska landanslutningarna är en prioriterad fråga.