Ansvarsfullt företagande

Svedab och hållbar regionutveckling

Öresundsbron fyller såväl en symbolisk som central roll för utvecklingen i Öresundsregionen genom att dygnet runt möjliggöra resor och transporter över sundet. Tillsammans med sin danska motsvarighet ska Svedab vara en garant för en säker och effektiv förbindelse över Öresund. Ett arbete som sker med den gemensamma målsättningen om en stabil ekonomisk utveckling och med ett årligt positivt resultat som ökar varje år.

A/S Øresunds anläggningar

1. 10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar

En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.

3. En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

Svedabs anläggningar

6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km.

7. Fosieby–Stockholmsvägen: järnväg 6 km.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar nu för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med Trafikverket och Malmö stad byggt trafikplatsen Naffentorp som invigdes i oktober 2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny trafikplats vid Yttre ringvägen.

Invigningsåret 31dec 31dec
MSEK 2000 2014 2015
Värdet av totala investeringar vid årets ingång 2 991 2 991
Totala investeringar under året 2 991 0 1
Summa 2 991 2 991 2 992
Bokfört värde 2 899 2 269 2 221

Svedab investerade 1,8 miljoner kronor under 2015 i s k repeterbaliser. Balis är en del av en telekommunikationsutrustning som placeras mitt i ett järnvägsspår. Balisen sänder information om kommande bansträcka till ett passerande tåg. En repeterbalis upprepar meddelandet och bidrar till ökad säkerhet.

Strategiska initiativ som bidrar till utvecklingen

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen genom att:

  • erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen
  • utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov
  • utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/ kapacitetsförstärkningar
  • erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

Grundpelaren är ett aktivt samhällsengagemang där Svedab på olika sätt verkar för en ökad tillväxt i regionen. Tillgängligheten är viktig och Svedab strävar efter att avstängning endast ska ske för planerat underhåll. Ett viktigt och pågående projekt är arbetet med att knyta samman Malmö stads olika delar. Svedab har i samverkan med Trafikverket och Malmö stad därför ansökt om ett ändrat trafiktillstånd för den så kallade Malmöringen, som utgörs av Kontinentalbanan, Öresundsbanan och Citytunneln, i syfte att låta Skånetrafiken och Malmö stad börja trafikera sträckan med persontåg.

Avbrott på Svedabs anläggning 2015

Svedabs järnväg och väg var, liksom 2014, öppen för trafik under hela året.

Resultatindikator G4-EC 8

Väsentligt bidrag till samhällsnyttan

De samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK, enligt en rapport sammanställd av Öresundskomiteen: ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen”. En större del av resultatet är en effekt av ökad sysselsättning och därmed minskad arbetslöshet samt minskade resekostnader.

Trafikutveckling som tar fart igen

Integration är i sig en successiv process men som också påverkas av konjunkturen. Pendlingstrafikens ökning var sexfaldig från invigningsåret 2000 till 2008. Efter att ha stagnerat under åren som följde efter finanskrisen har resandet åter börjat öka, en trend som fortsatte under 2015. Pendlare från Danmark till Sverige utgör dock fortfarande en liten grupp. ID-kontrollerna på den svenska sidan, som infördes i slutet av året, har inte hunnit göra avtryck i statistiken. Öresundsbrokonsortiet har även uppgett att man i januari 2016 inte har kunnat se några tydliga tendenser på att gränskontrollerna har påverkat trafiken.

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg

Trafiken i framtiden

Godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo via Öresundsbron och Fehmarn Bält-tunneln ingår, gör den internationella järnvägstrafiken mer effektiv. Något som även främjar svenskt näringsliv. Utbyggnaden av tågsträckan Lübeck-Fehmarn beräknas dock bli klar först år 2030.

Trafikprognos

Svedabs bidrag till en ökad samhällsnytta

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

År Initiativtagare Aktivitet
2015 Malmö stad Malmö stad inventerar kvalitet i grundvattnet kring Malmö. Svedab samtycker till att prov tas i en av bolagets brunnar.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen beträffande slutliga villkor för Kontinentalbanan.
2015 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om ändringstillstånd hos Länsstyrelsen för att trafikera Kontintinentalbanan med persontåg.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket erhåller slutliga villkor för Kontinentalbanan från Mark- och miljödomstolen. Domen överklagas.
2014 Svedab Svedab och Trafikverket ansöker om nytt tillstånd hos Länsstyrelsen för befintlig godstrafik och tilkommande persontrafik.
2014 Trafikverket Trafikverket anlägger fiberanslutning för trafikkamera. Ett servitutsavtal undertecknas.
2014 Malmö stad Malmö stad uppför ny elstation vid Fosie. Svedab samtycker.
2014 Malmö stad Malmö stad uppför ny elstation vid Katrinetorp. Svedab samtycker.
2013 Svedab Svedab övertar driften av toaletter vid rastplats Skånegården.
2013 Svedab Svedab erhåller miljödom för grundvattenhöjning vid broläge 6 från mark- & miljödomstolen.
2013 Fastighetsägare Boende i Naffentorp kontaktar Svedab angående brister i vattenrening vid egen brunn. Svedab träffar överenskommelse med fastighetsägarna om ekonomiskt bidrag för inkoppling av kommunalt vatten.
2013 Trafikverket Trafikverket och Svedab ingår avtal om att anlägga järnvägssignaler vid Lernacken. Syftet är att höja Öresundsbanans kapacitet.
2012 Öresundsbrokonsortiet Öresundsbrokonsortiet förslår utbyggnad av kraftmatning i Lernackentunneln. Trafikverket utför arbetet på Svedabs uppdrag.
2012 Fastighetsägare Byggbolag erhåller bygglov och uppför restaurang vid Lockarp. Svedab samtycker.