Om Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets affärsidé lyder

Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar – ekonomiskt, kulturellt och mentalt.

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt svensk-danskt intresse

Öresundsbrokonsortiet har bildats av Svedab och A/S Øresund. Öresundsbrokonsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron. Bron finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från Trafikverket respektive Banedanmark för deras nyttjanderätt av järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i Öresundsbrokonsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolag enligt respektive lands skattelagstiftning.

Ägarnas inflytande

Öresundsbrokonsortiet är organiserat som ett aktiebolag. Ägarnas rätt att besluta i Öresundsbrokonsortiets angelägenheter utövas på stämman. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Stämman utser styrelsen, som består av fyra representanter från Sverige och fyra från Danmark. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan länderna. Svedabs fyra styrelseledamöter representerar Sverige. Det är alltså den svenska regeringen som indirekt utser de svenska ledamöterna i Öresundsbrokonsortiets styrelse. Öresundsbrokonsortiets styrelse utser vd, fastställer affärsplanen och ansvarar för att det finns relevanta riktlinjer.

Verksamhetsstyrning

Öresundsbrokonsortiets styrelse ska se till att förvaltningen av Öresundsbron är långsiktigt hållbar för att säkerställa den planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastningsförmåga så att såväl Öresundsbrokonsortiets som ägarbolagens lån blir återbetalda i enlighet fastställda mål. För att nå dessa långsiktigt finansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande:

  • en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning.
  • en väl fungerande finansförvaltning.

Lånar på den internationella kapitalmarknaden

Öresundsbrokonsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden. Upplåningen garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. Svenska staten har genom Riksgälden tecknat ett granskningsavtal med Öresundsbrokonsortiet. I detta regleras Öresundsbrokonsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy samt informationsåtaganden. Riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i Öresundsbrokonsortiets finanspolicy.

Frågan om statsstöd

EU-kommissionen fick under 2013 motta en anmälan där Öresundsförbindelsen påstås erhålla otillåtna statsstöd. Redan 1995 meddelade kommissionen att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse.

I ett uttalande 2014 konstaterar kommissionen att beslutet om den statliga finansieringen skedde i linje med EUs bestämmelser. Kommissionens konkurrenskommissionär pekar på att Öresundsbroförbindelsen främjar den regionala integrationen mellan Sverige och Danmark och gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Ägarnas uttag

Frågan om ägarnas uttag från Öresundsbrokonsortiet regleras i konsortialavtalet. Ägarna har kommit överens om att uttag ska ske först när Öresundsbrokonsortiet redovisar fritt eget kapital. Mellan tidpunkterna då konsortiet redovisar fritt eget kapital fram till den tidpunkt konsortiets skulder är fullt amorterade, begränsas uttagen enligt gemensamt beslut av ägarna.

Så här vill Öresundsbrokonsortiet att Öresundsbron ska utvecklas

  • År 2020 ska bron trafikeras av minst 27 000 fordon per dygn och ge en årlig intäkt på minst 1,7 miljarder DKK.
  • Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig dygnet runt. Säkerheten på väg och järnväg ska vara hög och jämförbar med motsvarande anläggningar på land i Sverige och Danmark.
  • Integrationen i regionen ska stödjas med konkurrenskraftiga pendlar- och affärsreseprodukter och ökat fritidsresande ska stimuleras.
  • Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv och prioritera säkerhet, tillgänglighet och service. Mätningar ska bekräfta att kunderna är nöjda.
  • Ekonomin ska utvecklas stabilt och det årliga resultatet före värdeförändring ska vara positivt och öka varje år.

Fordon per dygn år 2020

27 000

Intäkter årligen i miljarder kronor

1,7