Ansvarsfullt företagande

Svedab och hållbar resursanvändning

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring broförbindelsen. Vi har säkerställt att all energi som vi förbrukar är förnybar och uppmuntrar ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier.

Så nyttjas Kontinentalbanan idag

Idag trafikeras Kontinentalbanan endast av godstrafik och trafiknivån är nere på i stort sett samma nivå som före Öresundsbrons öppnande. Persontrafiken flyttades till den nya Citytunneln i samband med att den invigdes 2011.

Noggrann uppföljning av anläggningens påverkan på grundvattnet

Svedab har anlagt pumpanläggningar för permanent grundvattenavsänkning vid Yttre ringvägen och Öresundsbanan med anledningen av att plankorsningarna ligger under grundvattennivån. Totalt rör det sig om fem brolägen och mark-och miljödomstolen har för dessa utfärdat fem separata miljödomar.

Kontroll av grundvattnet utförs månadsvis. I princip återinfiltreras 100 procent av uppumpat grundvatten med undantag för trafikplatsen Naffentorp. Här ligger återinfiltrationsgraden kring 80 procent, annars hade Citytunneln kunnat påverkas negativt.

Därtill finns ett automatiskt övervakningssystem som dygnet runt kontrollerar pumpanläggningarnas funktion. Parallellt sker ett löpande drift- och underhållsarbete, främst i förebyggande syfte, för att förhindra driftstopp med anledning av igensättning av pumpar, ventiler och ledningar.

Rening av dagvatten eliminerar föroreningarna

Fördröjningsmagasinen längs Yttre ringvägen och Öresundsbanan som Svedab har anlagt, syftar till att rena trafikdagvattnet innan det rinner vidare genom öppna diken till Öresund. På så sätt bedöms föroreningar till Öresund i princip ha eliminerats. Att anlägga fördröjningsmagasin är ingen tillståndspliktig verksamhet varför kontrollprogram saknas. Vi är dock intresserade av att veta vad vattnet och sedimenten i magasinen kan innehålla idag och inledde under 2015 ett projekt med provtagningar i tre av totalt ca 20 magasin för att kartlägga innehåll av eventuella föroreningar. Utvärdering kommer att ske under 2016.

Det har endast förekommit ett fåtal stämningsprocesser mot Svedab och Trafikverket. Dessa har främst rört möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan under byggtiden samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Viss ersättning utbetalades. Motorvägen har aldrig varit föremål för anmälningar.

Under 2015 har inga överskridanden skett och Svedab uppfyller mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för samtliga brolägen.

Effektiv resursanvändning som bidrag till en hållbarare utveckling

Svedab ska vara aktsam med bolagets egna och andras resurser. Vi arbetar aktivt för att successivt reducera vår energiförbrukning. Huvudsaklig energiförbrukning, 96 procent, går till driften av våra pumpanläggningar för grundvatten och dagvatten. Energiförbrukningen kan variera stort från år till år eftersom den påverkas av faktorer som står utanför vår kontroll, som grundvattnets naturliga nivåer i marken och mängden nederbörd. Vi har så långt det är möjligt med hjälp av teknik optimerat grund- och dagvattenanläggningarna, vilket bland annat betyder att risken för störningar och avbrott minskat och slitage reducerats genom att järn- och manganutfällningar har eliminerats. Möjligheten att frekvensstyra pumparna har medfört en effektivare och jämnare gång. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till en effektivare energianvändning och i förlängningen – en mer hållbar anlägg­ning.

Vi monterade separata elmätare för grundvattenpumparna under 2015 för att kunna urskilja deras energiförbrukning från dagvattenpumparnas förbrukning. 2016 påbörjar vi en noggrann kartläggning av förbrukningen.

Resultatindikator G4-EN 3

Energiförbrukningen minskade med 4 procent jämfört med föregående år och låg i allt väsentligt på samma nivå som medelvärdet för de fem senaste åren.

Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från förnybara energikällor.

ENERGIFÖRBRUKNING
Kwh

Energiförbrukningen

-4%